اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 10,039,732
تعداد واحدهای باقی مانده: 39,960,268
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 121,919,163,847
قیمت صدور هر واحد (ریال): 12,304
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 12,144
قیمت آماری هر واحد (ریال): 12,144
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری: مجید پورنعمت رودسری ,امیر محمد خدیوی ,زهرا فرجی شربیانی
مدیر ثبت:
ضامن نقد شوندگی اول:
تاریخ آغاز فعالیت: 1393/11/28
نوع صندوق :
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/25 12,304 12,144 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 121,919,163,847
  2 1396/07/24 12,290 12,130 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 121,782,844,513
  3 1396/07/23 12,292 12,131 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 121,793,145,215
  4 1396/07/22 12,362 12,200 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 122,486,465,416
  5 1396/07/21 12,191 12,026 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 120,734,436,358
  6 1396/07/20 12,192 12,026 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 120,740,142,964
  7 1396/07/19 12,192 12,027 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 120,745,853,646
  8 1396/07/18 12,101 11,937 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 119,845,449,697
  9 1396/07/17 12,097 11,933 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 119,802,752,116
  10 1396/07/16 12,105 11,942 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 119,890,622,813
  11 1396/07/15 12,135 11,971 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 120,183,590,174
  12 1396/07/14 12,287 12,122 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 121,703,277,247
  13 1396/07/13 12,288 12,123 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 121,709,005,693
  14 1396/07/12 12,288 12,123 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 121,714,738,156
  15 1396/07/11 12,381 12,215 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 122,630,531,219
  16 1396/07/10 12,478 12,310 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 123,593,100,562
  17 1396/07/09 12,614 12,445 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 124,943,361,773
  18 1396/07/08 12,615 12,445 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 124,949,273,848
  19 1396/07/07 12,615 12,446 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 124,955,189,902
  20 1396/07/06 12,616 12,447 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 124,961,109,926
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق