اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 10,039,732
تعداد واحدهای باقی مانده: 39,960,268
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 152,966,699,594
قیمت صدور هر واحد (ریال): 15,424
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 15,236
قیمت آماری هر واحد (ریال): 15,236
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : مجید پورنعمت رودسری ,امیر محمد خدیوی ,سید میلاد سعدآبادی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/11/28
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/01 15,424 15,236 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 152,966,699,594
  2 1396/10/30 15,513 15,324 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 153,844,076,143
  3 1396/10/29 15,605 15,414 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 154,754,245,870
  4 1396/10/28 15,606 15,415 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 154,762,619,927
  5 1396/10/27 15,607 15,416 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 154,770,996,433
  6 1396/10/26 15,455 15,267 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 153,274,116,256
  7 1396/10/25 15,162 14,977 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 150,367,109,469
  8 1396/10/24 15,002 14,820 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 148,784,542,778
  9 1396/10/23 14,830 14,651 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 147,093,077,160
  10 1396/10/22 14,709 14,532 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 145,894,446,947
  11 1396/10/21 14,710 14,532 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 145,902,268,461
  12 1396/10/20 14,710 14,533 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 145,910,092,396
  13 1396/10/19 14,788 14,608 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 146,665,117,272
  14 1396/10/18 14,815 14,635 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 146,933,085,655
  15 1396/10/17 14,853 14,672 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 147,300,851,449
  16 1396/10/16 14,880 14,699 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 147,575,135,068
  17 1396/10/15 14,833 14,653 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 147,109,711,035
  18 1396/10/14 14,834 14,654 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 147,117,956,760
  19 1396/10/13 14,835 14,654 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 147,126,204,550
  20 1396/10/12 14,884 14,702 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 147,607,562,470
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق