اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 10,039,732
تعداد واحدهای باقی مانده: 39,960,268
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 123,430,281,038
قیمت صدور هر واحد (ریال): 12,457
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 12,294
قیمت آماری هر واحد (ریال): 12,294
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : مجید پورنعمت رودسری ,امیر محمد خدیوی ,زهرا فرجی شربیانی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/11/28
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/23 12,457 12,294 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 123,430,281,038
  2 1396/08/22 12,462 12,299 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 123,480,983,890
  3 1396/08/21 12,433 12,270 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 123,191,342,570
  4 1396/08/20 12,411 12,249 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 122,975,407,077
  5 1396/08/19 12,477 12,314 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 123,626,731,617
  6 1396/08/18 12,477 12,314 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 123,633,336,248
  7 1396/08/17 12,478 12,315 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 123,639,943,986
  8 1396/08/16 12,469 12,306 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 123,548,091,117
  9 1396/08/15 12,509 12,346 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 123,948,167,034
  10 1396/08/14 12,527 12,364 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 124,126,360,502
  11 1396/08/13 12,507 12,344 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 123,925,857,513
  12 1396/08/12 12,520 12,356 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 124,052,496,498
  13 1396/08/11 12,520 12,357 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 124,059,119,626
  14 1396/08/10 12,521 12,357 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 124,065,745,866
  15 1396/08/09 12,535 12,371 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 124,202,077,700
  16 1396/08/08 12,440 12,278 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 123,267,922,205
  17 1396/08/07 12,504 12,341 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 123,899,233,095
  18 1396/08/06 12,415 12,253 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 123,017,876,153
  19 1396/08/05 12,369 12,208 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 122,562,783,133
  20 1396/08/04 12,370 12,208 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 122,569,174,932
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق