اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 9,739,732
تعداد واحدهای باقی مانده: 40,260,268
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 151,910,976,972
قیمت صدور هر واحد (ریال): 15,805
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 15,597
قیمت آماری هر واحد (ریال): 15,597
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : مجید پورنعمت رودسری ,امیر محمد خدیوی ,سید میلاد سعدآبادی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/11/28
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/26 15,805 15,597 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 151,910,976,972
  2 1397/04/25 15,815 15,607 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 152,005,576,023
  3 1397/04/24 15,884 15,674 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 152,659,156,203
  4 1397/04/23 15,889 15,679 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 152,711,305,942
  5 1397/04/22 16,103 15,890 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 154,765,532,947
  6 1397/04/21 16,104 15,891 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 154,773,624,908
  7 1397/04/20 16,116 15,902 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 154,881,284,879
  8 1397/04/19 16,316 16,099 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 156,803,359,271
  9 1397/04/18 16,358 16,140 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 157,196,354,848
  10 1397/04/17 16,359 16,141 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 157,205,456,038
  11 1397/04/16 16,384 16,164 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 157,436,298,992
  12 1397/04/15 16,579 16,359 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 159,331,388,661
  13 1397/04/14 16,580 16,360 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 159,340,764,193
  14 1397/04/13 16,580 16,361 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 159,350,141,472
  15 1397/04/12 16,665 16,444 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 160,161,681,442
  16 1397/04/11 16,301 16,086 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 156,674,834,282
  17 1397/04/10 16,131 15,919 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 155,050,526,932
  18 1397/04/09 16,386 16,171 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 157,505,737,247
  19 1397/04/08 16,414 16,200 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 157,779,431,071
  20 1397/04/07 16,432 16,215 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 157,932,902,082
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق