ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 96,557 85.6 114,043 90.42 120,245 91.83 114,449 83.93
اوراق 8,278 7.33 4,882 3.87 3,110 2.37 1,479 1.08
وجه نقد 1,550 1.37 697 0.55 381 0.29 116 0.08
سایر دارایی ها 5,877 5.21 6,483 5.14 7,176 5.48 20,250 14.85
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 34,449 30.54 44,038 34.92 44,237 33.78 39,284 28.8
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق