صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۳۳,۶۱۲ ۸۸.۳۵ ۳۰۳,۸۶۷ ۹۵.۳ ۳۱۶,۴۹۷ ۹۴.۳۶ ۳۲۴,۰۳۳ ۹۵.۴۸
اوراق ۹,۹۳۷ ۶.۵۷ ۲,۲۴۵ ۰.۷ ۱,۴۷۴ ۰.۴۳ ۰ ۰
وجه نقد ۱,۵۰۶ ۰.۹۹ ۱,۲۸۳ ۰.۴ ۱,۲۵۱ ۰.۳۷ ۱,۳۵۰ ۰.۳۹
سایر دارایی ها ۷,۳۴۵ ۴.۸۵ ۲۲,۷۹۶ ۷.۱۴ ۳۲,۲۶۱ ۹.۶۱ ۲۷,۷۴۰ ۸.۱۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۰,۸۴۵ ۳۳.۶۲ ۱۲۰,۲۵۹ ۳۷.۷۱ ۱۲۶,۱۳۶ ۳۷.۶۱ ۱۲۳,۸۱۹ ۳۶.۴۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد