ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/09/20 114,449 83.93 % 1,479 1.08 % 116 0.09 % 20,250 14.85 % 39,284 28.81 %
2 1396/09/19 114,260 83.91 % 1,479 1.09 % 116 0.09 % 20,250 14.87 % 39,940 29.33 %
3 1396/09/18 113,849 83.86 % 1,478 1.09 % 116 0.09 % 20,249 14.92 % 39,631 29.19 %
4 1396/09/17 129,335 94.55 % 1,476 1.08 % 116 0.08 % 5,800 4.24 % 48,677 35.58 %
5 1396/09/16 129,335 94.55 % 1,476 1.08 % 116 0.08 % 5,799 4.24 % 48,677 35.58 %
6 1396/09/15 129,335 94.55 % 1,476 1.08 % 116 0.08 % 5,798 4.24 % 48,677 35.58 %
7 1396/09/14 129,335 94.55 % 1,476 1.08 % 116 0.08 % 5,797 4.24 % 48,677 35.59 %
8 1396/09/13 128,811 94.53 % 1,474 1.08 % 116 0.09 % 5,796 4.25 % 48,614 35.68 %
9 1396/09/12 124,509 94 % 1,965 1.48 % 116 0.09 % 5,796 4.38 % 47,523 35.88 %
10 1396/09/11 125,525 94.05 % 1,964 1.47 % 116 0.09 % 5,795 4.34 % 47,540 35.62 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق