ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/07/25 110,550 89.69 % 1,928 1.56 % 4,808 3.9 % 5,973 4.85 % 43,522 35.31 %
2 1396/07/24 110,414 89.68 % 1,927 1.57 % 4,803 3.9 % 5,972 4.85 % 43,189 35.08 %
3 1396/07/23 110,444 89.7 % 6,402 5.2 % 303 0.25 % 5,970 4.85 % 43,426 35.27 %
4 1396/07/22 111,132 89.76 % 6,401 5.17 % 303 0.25 % 5,969 4.82 % 44,049 35.58 %
5 1396/07/21 109,376 89.62 % 6,400 5.24 % 303 0.25 % 5,967 4.89 % 43,063 35.28 %
6 1396/07/20 109,376 89.62 % 6,400 5.24 % 303 0.25 % 5,966 4.89 % 43,063 35.28 %
7 1396/07/19 109,376 89.62 % 6,400 5.24 % 303 0.25 % 5,964 4.89 % 43,063 35.28 %
8 1396/07/18 108,472 89.55 % 6,398 5.28 % 303 0.25 % 5,963 4.92 % 41,997 34.67 %
9 1396/07/17 108,424 89.54 % 6,397 5.28 % 303 0.25 % 5,961 4.92 % 42,019 34.7 %
10 1396/07/16 108,267 89.35 % 6,397 5.28 % 303 0.25 % 6,199 5.12 % 41,892 34.57 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق