صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۳۲۴,۰۳۳ ۹۵.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۵۰ ۰.۴ % ۱۳,۹۸۳ ۸.۱۷ % ۱۲۳,۸۱۹ ۳۶.۴۹ %
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۳۲۴,۰۳۳ ۹۵.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۵۰ ۰.۴ % ۱۳,۹۸۰ ۸.۱۷ % ۱۲۳,۸۱۹ ۳۶.۴۹ %
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۳۲۱,۲۵۵ ۹۵.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۵۰ ۰.۴ % ۱۳,۹۷۷ ۸.۲۴ % ۱۲۲,۸۲۳ ۳۶.۴۹ %
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۳۲۱,۹۷۳ ۹۴.۹۹ % ۱,۶۴۴ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۵۰ ۰.۴ % ۱۳,۹۷۵ ۸.۱۸ % ۱۲۹,۰۰۱ ۳۸.۰۶ %
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۳۲۰,۸۴۲ ۹۴.۹۸ % ۱,۶۳۹ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۵۰ ۰.۴ % ۱۳,۹۷۲ ۸.۲۱ % ۱۲۷,۸۲۴ ۳۷.۸۴ %
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۳۲۰,۸۴۲ ۹۴.۹۸ % ۱,۶۳۹ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۵۰ ۰.۴ % ۱۳,۹۶۹ ۸.۲۱ % ۱۲۷,۸۲۴ ۳۷.۸۴ %
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۳۲۰,۸۴۲ ۹۴.۹۸ % ۱,۶۳۹ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۵۰ ۰.۴ % ۱۳,۹۶۷ ۸.۲۱ % ۱۲۷,۸۲۴ ۳۷.۸۴ %
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۳۱۶,۲۲۷ ۹۴.۷۷ % ۱,۶۴۱ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۸۶۴ ۰.۲۶ % ۱۴,۹۴۴ ۸.۹ % ۱۲۵,۶۸۸ ۳۷.۶۷ %
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۳۱۵,۲۹۹ ۹۴.۷۶ % ۱,۶۴۰ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۸۶۴ ۰.۲۶ % ۱۴,۹۴۱ ۸.۹۲ % ۱۲۵,۴۶۷ ۳۷.۷۱ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۳۱۵,۲۹۹ ۹۴.۷۶ % ۱,۶۴۰ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۸۶۴ ۰.۲۶ % ۱۴,۹۳۹ ۸.۹۲ % ۱۲۵,۴۶۷ ۳۷.۷۱ %