ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 95,432 85.25 105,512 87.99 110,773 89.53 110,550 89.68
اوراق 8,502 7.59 7,429 6.19 5,677 4.58 1,928 1.56
وجه نقد 1,600 1.42 575 0.47 845 0.68 4,808 3.9
سایر دارایی ها 5,836 5.21 6,387 5.32 6,428 5.19 5,973 4.84
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 33,927 30.3 41,891 34.93 44,626 36.06 43,522 35.3
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق