ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 105,055 85.85 159,394 90.35 180,073 90.81 195,860 91.73
اوراق 9,789 8 10,003 5.67 11,027 5.56 11,635 5.44
وجه نقد 1,564 1.27 1,897 1.07 1,726 0.87 1,366 0.64
سایر دارایی ها 5,725 4.67 8,058 4.56 11,157 5.62 9,445 4.42
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 36,276 29.64 29,313 16.61 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد