صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/28 1398/02/28 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند 1397 - حسابرسی شده دانلود
1398/02/28 1398/02/28 صورتهای مالی سالانه منتهی به 29 اسفند 1397 - حسابرسی شده دانلود
1398/02/10 1398/02/10 افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 فروردین ماه 1398 دانلود
1398/02/07 1398/02/07 گزارش صورتهای مالی سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1397 - حسابرسی نشده دانلود
1398/02/07 1398/02/07 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1397 دانلود
1398/01/17 1398/01/17 پرتفوی ماهانه منتهی به 29 اسفند 97 دانلود
1397/12/07 1397/12/07 افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن ماه 1397 دانلود
1397/11/09 1397/11/09 افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 دی ماه 1397 دانلود
1397/10/23 1397/10/23 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1397 دانلود
1397/10/23 1397/10/23 گزارش صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1397/09/30 صندوق سرمایه گذاری شاخصی 30 شرکت بزرگ فیروزه - حسابرسی نشده دانلود
1397/10/04 1397/10/04 پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آذر 97 دانلود
1397/09/11 1397/09/11 گزارش عملکرد منتهی به 31 شهریورماه 1397 صندوق سرمایه گذاری 30 شرکت بزرگ فیروزه دانلود
1397/09/11 1397/09/11 صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1397 صندوق سرمایه گذاری 30 شرکت بزرگ فیروزه- حسابرسی شده دانلود
1397/09/07 1397/09/07 افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آبان ماه 1397 دانلود
1397/08/05 1397/08/05 افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 مهرماه 1397 دانلود
1397/07/28 1397/07/28 صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 1397.06.31 صندوق شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه-حسابرسی نشده دانلود
1397/07/28 1397/07/28 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1397.06.31 صندوق سرمایه گذاری شاخص 30 دانلود
1397/07/10 1397/07/10 گزارش افشای پورتفوی شهریور 97 دانلود
1397/06/17 1397/06/17 گزارش افشای پورتفو خردادماه سال 1397 دانلود
1397/06/10 1397/06/10 افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 مرداد ماه 1397 دانلود
1397/05/10 1397/05/10 افشای پورتفوی ماهانه منتهی به 31 تیر ماه 1397 دانلود
1397/04/30 1397/04/30 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به31 خرداد ماه 1397 دانلود
1397/04/30 1397/04/30 صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 1397.03.31 - تایید شده متولی دانلود
1397/03/07 1397/03/07 گزارش افشای عملکرد ماهانه منتهی به 31 اردیبهشت 1397 دانلود
1397/02/30 1397/02/30 صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 1396 (حسابرسی شده-اصلاحیه) دانلود
1397/02/26 1397/02/26 صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 1396 (حسابرسی شده) دانلود
1397/02/10 1397/02/10 گزارش افشای عملکرد ماهانه منتهی به 31 فروردین 1397 دانلود
1397/02/05 1397/02/05 صورتهای مالی 12 ماهه حسابرسی نشده منتهی به اسفند ماه 1396 دانلود
1397/01/21 1397/01/21 گزارش عملکرد 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 (نهایی شده) دانلود
1397/01/08 1397/01/08 گزارش افشای عملکرد ماهانه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 دانلود
1396/12/09 1396/12/09 گزارش افشای عملکرد ماهانه منتهی به 30 بهمن ماه 1396 دانلود
1396/12/06 1396/12/06 ثبت صورتجلسه مجمع تغییر رکن بازارگردان صندوق توسط سازمان بورس دانلود
1396/11/10 1396/11/10 گزارش عملکرد ماهانه منتهی به 30 دی ماه 1396 دانلود
1396/10/27 1396/10/27 صورتهای مالی 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به آذر 1396 دانلود
1396/10/10 1396/10/10 گزارش عملکرد ماهانه منتهی به آذر 96 دانلود
1396/10/09 1396/10/09 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1396 (نهایی شده) دانلود
1396/10/05 1396/10/05 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1396 (نهایی نشده) دانلود
1396/10/04 1396/10/04 صورت های مالی حسابرسی شده 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1396 دانلود
1396/08/07 1396/08/07 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 حسابرسی نشده دانلود
1396/08/07 1396/08/07 صورت های مالی حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1396 دانلود
1396/04/31 1396/04/31 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 96. دانلود
1396/04/31 1396/04/31 صورت مالی دوره مالی 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 96 حابرسی نشده دانلود
1396/02/25 1396/02/25 صورت مالی سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395 حسابرسی شده دانلود
1396/02/04 1396/02/04 صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 30 اسفندماه 1395 دانلود
1396/02/04 1396/02/04 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 اسفند ماه 1395 دانلود
1395/10/28 1395/10/28 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1395 دانلود
1395/10/28 1395/10/28 صورت مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1395 دانلود
1395/08/19 1395/08/19 صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 31 شهریور ماه 1395 دانلود
1395/08/01 1395/08/01 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1395 حسابرسی نشده دانلود
1395/08/01 1395/08/01 صورت های مالی حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1395 دانلود
1395/05/06 1395/05/06 صورت مالی حسابرسی شده 1394/12/29 (اصلاح شده) دانلود
1395/04/23 1395/04/23 صورت مالی حسابرسی شده 1394/12/29 دانلود
1395/04/20 1395/04/20 صورت های مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد 95 دانلود
1395/04/06 1395/04/06 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/02/15 1395/02/15 صورت مالی سال مالی نتهی به 29 اسفند ماه 1394 حسابرسی شده دانلود
1395/02/12 1395/02/12 صورت مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 دانلود
1395/02/08 1395/02/08 گزارش عملکرد منتهی به 29 اسفندماه 1394 دانلود
1394/12/01 1394/12/01 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 1394 دانلود
1394/10/21 1394/10/21 صورت مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 1394 دانلود
1394/09/02 1394/09/02 صورت مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1394 حسابرسی شده دانلود
1394/09/02 1394/09/02 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1394 حسابرسی شده دانلود
1394/07/25 1394/07/25 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1394 حسابرسی نشده دانلود
1394/07/25 1394/07/25 صورت مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1394 حسابرسی نشده دانلود
1394/05/10 1394/05/10 گزارش عملکرد منتهی به 29 اسفند 1393 دانلود
1394/04/31 1394/04/31 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 1394 دانلود
1394/04/31 1394/04/31 صورت مالی 3 ماهه منتهی به خرداد 1394 دانلود
1394/03/02 1394/03/02 صورتهای مالی حسابرسی شده دانلود
1394/01/29 1394/01/29 صورتهای مالی حسابرسی نشده دانلود