مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تغییر هزینه های صندوق به استناد مجمع مورخ 1397/05/06 دریافت خبر 1397/06/10
2 تاییدیه سازمان برای مجمع مورخ 1397/05/06 درخصوص تغییر مبلغ هزینه ها دریافت خبر 1397/06/05
3 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ شنبه 1397/05/06 دریافت خبر 1397/05/07
4 تشکیل مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه دریافت خبر 1397/04/09
5 تاییدیه شرکت بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر تغییر رکن بازارگردان دریافت خبر 1397/04/05
6 بارگزاری فایل صورتجلسه مجمع تغییر رکن بازارگردان صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه دریافت خبر 1396/12/06
7 ثبت صورتجلسه مجمع تغییر رکن بازارگردان صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1396/12/05
8 برگزاری مجمع صندوق (تغییر رکن بازارگردان صندوق) دریافت خبر 1396/11/25
9 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 96/04/11 ساعت 10:30 دریافت خبر 1396/05/24
10 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 96/04/11 ساعت 10 دریافت خبر 1396/05/24
11 صورتجلسه مجمع تصویب هزینه های صندوق شاخصی ساعت 10:30 دریافت خبر 1396/04/25
12 صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی صندوق شاخصی ساعت 10 دریافت خبر 1396/04/25
13 مجمع تغییر امیدنامه دریافت خبر 1395/09/02
14 مجمع تصویب صورت های مالی دریافت خبر 1395/03/23
15 صورت جلسه مجمع تغییر هزینه ها دریافت خبر 1395/03/11
16 مجمع تغییر بازارگردان دریافت خبر 1394/05/10
17 مجمع سالیانه منتهی به 1393/12/29 دریافت خبر 1394/04/13
18 صورتجلسه مجمع موسس صندوق شاخصی فیروزه دریافت خبر 1394/02/19