صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینهها شرح نحوه محاسبه هزینه
1 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 50  میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایۀ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
2 کارمزد مدیر

سالانه 1 درصد از ارزش روزانة سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 0.2 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند2-2-3 و 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی؛حداکثر سرمایه­گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی 15%  از کل دارایی‌های صندوق می‌باشد.

3 کارمزد متولی سالانه 0.2درصد از متوسط روزانۀ ارزش خالص دارایی های صندوق .حداقل کارمزد سالانه متولی ریال 900.000.000 می باشد. حداکثر کارمزد سالانه متولی ریال 1.400,000,000 می باشد.
4 کارمزد بازارگردان سالانه 1% درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
5 حق الزحمه حسابرس سالانه 330 میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده.
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل 0.1 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
7 حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
8 کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق   کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق معادل 0.00005 از حداکثر سرمایه‌گذاری مجاز در صندوق تا سقف 1 میلیارد ریال
9 هزینه های دسترسی به نرم افزار،تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 2000 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق