صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ %۰.۴۳۷ %۲.۰۳۳
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ %۰.۹ (۰.۲۱۵)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ %۳.۶۲۴ %۲.۰۵۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ %۱۹.۴۷۴ %۲۱.۹۲۹
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ %۴۴.۳۸۸ %۵۱.۳
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ %۵۵.۱۸۱ %۶۴.۱۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ %۳۰۱.۲۱۳ %۳۷۶.۳۸۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۶۵۹۲۴ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۶.۰۷)% (۹۷.۴۶)%