صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ (۱.۱۶۷)% (۰.۶۴۵)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ %۴.۸۶۶ %۳.۶۰۱
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ %۱۶.۹۹۷ %۱۸.۵۹۲
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ %۱۰۱.۲۸۱ %۱۰۲.۱۷۶
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ %۳۱۲.۱۸۷ %۳۴۹.۸۳۷
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ %۵۹۷.۰۲ %۷۰۷.۰۷۵
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ %۲۲۲۷.۳۶۴ %۳۰۹۰.۸۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۸۶۹۳ %۹۶۵۶۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۴۸)% (۹۹)%