صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ %۰.۷۷۹ %۰.۱۷۹
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ %۷.۳۲۶ %۹.۳۲۹
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ %۱۵.۱۱۹ %۱۷.۲۳۳
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ %۲۶.۲۱۶ %۳۵.۹۱۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ %۵۰.۶۵۷ %۶۳.۴۴۲
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ %۱۲۰.۷۵۹ %۱۴۷.۲۱۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ %۴۰۴.۱۹۱ %۵۳۴.۵۷۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۶۵۹۲۴ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۶.۰۷)% (۹۸.۶۲)%