ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 123,649 87.44 248,987 95.59 272,363 95.75 268,819 95.47
اوراق 10,388 7.34 4,094 1.57 4,657 1.63 4,707 1.67
وجه نقد 1,519 1.07 1,408 0.54 1,382 0.48 1,367 0.48
سایر دارایی ها 6,441 4.55 10,990 4.21 11,642 4.09 12,987 4.61
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 46,783 33.08 95,803 36.78 104,176 36.62 102,462 36.39
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد