ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 98,352 85.37 124,680 85.01 127,888 83.14 128,377 83.36
اوراق 8,951 7.77 14,838 10.11 19,861 12.91 19,918 12.93
وجه نقد 1,517 1.31 850 0.57 737 0.47 532 0.34
سایر دارایی ها 5,868 5.09 6,226 4.24 5,266 3.42 5,101 3.31
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 35,383 30.71 48,240 32.89 51,458 33.45 51,803 33.63
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق