صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۵۹,۶۵۷ ۸۹.۰۳ ۴۳۹,۸۲۹ ۹۳.۱۳ ۵۱۵,۳۰۱ ۹۵.۹۲ ۵۵۵,۵۱۵ ۹۷.۵۴
اوراق ۱۱,۵۶۹ ۶.۴۵ ۲۰,۷۷۰ ۴.۴ ۹,۸۶۲ ۱.۸۴ ۲,۶۷۴ ۰.۴۷
وجه نقد ۱,۴۵۸ ۰.۸۱ ۷۷۶ ۰.۱۶ ۴۲۸ ۰.۰۸ ۱۱۳ ۰.۰۲
سایر دارایی ها ۶,۳۴۵ ۳.۵۴ ۱۰,۸۹۲ ۲.۳۱ ۱۱,۶۲۲ ۲.۱۶ ۱۱,۲۰۰ ۱.۹۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۶۱,۴۰۸ ۳۴.۲۴ ۱۷۹,۸۳۵ ۳۸.۰۸ ۲۲۲,۴۹۱ ۴۱.۴۲ ۲۴۰,۲۳۱ ۴۲.۱۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد