صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۹۵,۱۲۶ ۹۰.۱۱ ۲,۶۱۹,۴۰۲ ۹۱.۲۸ ۳,۶۸۹,۴۰۶ ۸۹.۷۱ ۴,۰۳۳,۹۴۴ ۹۱.۷۱
اوراق ۱۸,۷۱۲ ۵.۷۱ ۱۶۰,۲۵۵ ۵.۵۸ ۳۰۷,۵۶۲ ۷.۴۸ ۲۷۳,۵۳۵ ۶.۲۲
وجه نقد ۵,۷۸۸ ۱.۷۷ ۵۶,۳۴۴ ۱.۹۶ ۵۰,۴۴۶ ۱.۲۳ ۴۲,۲۵۷ ۰.۹۶
سایر دارایی ها ۷,۵۹۴ ۲.۳۲ ۳۳,۶۷۰ ۱.۱۷ ۶۵,۲۱۶ ۱.۵۹ ۴۹,۰۶۵ ۱.۱۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۰۹,۲۶۴ ۳۳.۳۶ ۹۰۷,۴۶۱ ۳۱.۶۲ ۱,۲۵۸,۲۸۶ ۳۰.۶ ۱,۲۶۷,۹۳۲ ۲۸.۸۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد