ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 103,088 85.65 138,444 89.08 151,403 90.04 165,988 87.92
اوراق 9,757 8.1 11,534 7.42 7,891 4.69 10,713 5.67
وجه نقد 1,551 1.28 1,776 1.14 2,361 1.4 5,436 2.87
سایر دارایی ها 5,574 4.63 4,415 2.84 8,806 5.23 13,553 7.17
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 37,243 30.94 47,005 30.24 39,142 23.27 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد