ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 100,486 85.3 125,648 84.65 122,481 85.63 119,518 84.93
اوراق 9,659 8.19 17,968 12.1 16,146 11.28 16,225 11.53
وجه نقد 1,536 1.3 1,799 1.21 2,248 1.57 2,311 1.64
سایر دارایی ها 5,647 4.79 2,977 2 2,121 1.48 2,642 1.87
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 36,542 31.02 50,211 33.82 47,264 33.04 45,225 32.13
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق