صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۳۰۴,۷۸۴ ۳۳.۱۱ ۸۷۵,۷۷۸ ۳۳.۱۴ ۸۰۱,۸۴۲ ۲۸.۶ ۷۶۳,۵۰۶ ۲۶.۸۱
سایر سهام ۵۱۸,۱۵۸ ۵۶.۲۸ ۱,۴۸۲,۸۲۰ ۵۶.۱ ۱,۴۹۳,۹۸۵ ۵۳.۳ ۱,۵۷۳,۶۸۳ ۵۵.۲۷
اوراق مشارکت ۶۶,۶۶۲ ۷.۲۴ ۲۲۵,۳۹۴ ۸.۵۳ ۴۳۵,۷۱۴ ۱۵.۵۴ ۴۹۴,۲۷۲ ۱۷.۳۶
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۱,۴۴۳ ۱.۲۴ ۱۹,۸۱۰ ۰.۷۵ ۲۱,۶۷۰ ۰.۷۷ ۷۹۲ ۰.۰۳
سایر دارایی‌ها ۱۹,۳۳۹ ۲.۱ ۳۹,۱۶۷ ۱.۴۸ ۵۰,۱۶۰ ۱.۷۹ ۱۵,۱۹۲ ۰.۵۳
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد