صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۵۳,۱۷۷ ۸۸.۶۴ ۳۷۶,۰۷۳ ۸۹.۲۵ ۴۲۹,۸۹۵ ۹۳.۰۴ ۴۷۴,۵۷۸ ۹۴.۸۵
اوراق ۱۱,۵۹۶ ۶.۷۱ ۳۳,۷۳۷ ۸.۰۱ ۱۹,۹۴۲ ۴.۳۲ ۱۳,۱۶۰ ۲.۶۳
وجه نقد ۱,۴۷۷ ۰.۸۶ ۱,۲۶۳ ۰.۳ ۱,۷۲۳ ۰.۳۷ ۱۸ ۰
سایر دارایی ها ۶,۲۴۷ ۳.۶۲ ۱۰,۲۹۵ ۲.۴۴ ۱۰,۴۸۸ ۲.۲۷ ۱۲,۵۹۸ ۲.۵۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۸,۴۷۷ ۳۳.۸۴ ۱۴۲,۶۷۳ ۳۳.۸۶ ۱۷۶,۳۱۴ ۳۸.۱۶ ۱۹۷,۰۴۳ ۳۹.۳۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد