صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۰۵,۹۷۶ ۸۸.۹۲ ۳,۲۹۴,۴۷۱ ۸۶.۹۸ ۳,۰۳۵,۲۸۱ ۸۳.۸۷ ۲,۵۱۳,۹۸۷ ۸۲.۵۸
اوراق ۳۰,۶۷۲ ۶.۷۲ ۳۲۴,۷۹۴ ۸.۵۷ ۴۹۱,۰۷۶ ۱۳.۵۷ ۴۴۴,۸۷۶ ۱۴.۶۱
وجه نقد ۱۰,۰۱۸ ۲.۱۹ ۱۰۳,۷۹۳ ۲.۷۴ ۵۲,۹۲۳ ۱.۴۶ ۳۳,۲۲۴ ۱.۰۹
سایر دارایی ها ۹,۶۰۲ ۲.۱ ۶۴,۷۱۳ ۱.۷۱ ۳۹,۷۱۳ ۱.۱ ۵۲,۲۳۱ ۱.۷۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۴۷,۹۷۱ ۳۲.۴۱ ۱,۱۴۳,۷۴۰ ۳۰.۲ ۱,۱۰۹,۴۹۵ ۳۰.۶۶ ۹۳۲,۵۷۳ ۳۰.۶۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد