ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 107,440 86.03 182,348 90.23 213,888 90.18 224,869 89.98
اوراق 9,952 7.96 12,051 5.96 16,949 7.14 18,858 7.54
وجه نقد 1,562 1.25 1,995 0.98 1,434 0.6 1,533 0.61
سایر دارایی ها 5,810 4.65 10,168 5.03 9,648 4.06 9,352 3.74
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 35,489 28.41 11,523 5.7 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد