صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۰۱,۹۱۵ ۸۹.۶۶ ۱,۰۱۰,۲۸۱ ۹۱.۲۴ ۱,۶۵۴,۲۲۱ ۸۶.۹۲ ۱,۶۹۹,۳۱۲ ۹۵.۶۶
اوراق ۱۲,۶۰۲ ۵.۶ ۳۴,۶۹۹ ۳.۱۳ ۸۷,۵۴۵ ۴.۶ ۴,۵۸۹ ۰.۲۶
وجه نقد ۳,۹۱۲ ۱.۷۴ ۵۳,۳۷۳ ۴.۸۲ ۱۴۷,۸۷۵ ۷.۷۷ ۵,۲۱۸ ۰.۲۹
سایر دارایی ها ۶,۴۷۵ ۲.۸۸ ۸,۸۶۸ ۰.۸ ۱۳,۴۵۳ ۰.۷۱ ۶۷,۲۴۴ ۳.۷۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۷۷,۸۰۵ ۳۴.۵۵ ۳۸۸,۶۸۴ ۳۵.۱ ۶۲۰,۳۱۶ ۳۲.۶ ۶۱۲,۳۷۹ ۳۴.۴۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد