ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 113,865 86.34 208,324 88.73 194,894 87.82 199,820 87.47
اوراق 10,575 8.01 19,736 8.4 20,588 9.27 23,124 10.12
وجه نقد 1,547 1.17 1,328 0.56 2,079 0.93 1,599 0.69
سایر دارایی ها 6,127 4.64 10,793 4.59 8,244 3.71 7,843 3.43
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 43,035 32.63 91,675 39.04 100,379 45.23 72,481 31.72
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد