صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۲۹,۶۴۳ ۸۸.۰۵ ۲۸۶,۵۵۲ ۹۵.۸۱ ۳۰۹,۸۳۳ ۹۶.۳۲ ۳۱۷,۶۸۹ ۹۵.۸۲
اوراق ۱۰,۱۲۱ ۶.۸۷ ۳,۴۶۲ ۱.۱۵ ۱,۷۲۲ ۰.۵۳ ۱,۶۱۸ ۰.۴۸
وجه نقد ۱,۵۱۳ ۱.۰۲ ۱,۳۸۸ ۰.۴۶ ۹۲۷ ۰.۲۸ ۶۲۴ ۰.۱۸
سایر دارایی ها ۶,۸۱۹ ۴.۶۳ ۱۵,۰۸۹ ۵.۰۴ ۱۸,۲۷۵ ۵.۶۸ ۲۳,۳۵۰ ۷.۰۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۹,۲۰۳ ۳۳.۴۲ ۱۱۱,۳۴۴ ۳۷.۲۳ ۱۲۳,۰۳۰ ۳۸.۲۵ ۱۳۰,۴۸۰ ۳۹.۳۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد