صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۴۷,۱۳۰ ۸۸.۴۱ ۳۴۵,۵۸۴ ۸۷.۲۸ ۳۴۵,۸۳۱ ۸۷.۶ ۳۷۱,۰۷۱ ۸۹.۲
اوراق ۱۱,۳۳۳ ۶.۸۱ ۳۸,۴۵۳ ۹.۷۱ ۳۸,۱۰۷ ۹.۶۵ ۳۴,۲۵۵ ۸.۲۳
وجه نقد ۱,۴۸۰ ۰.۸۹ ۱,۱۰۶ ۰.۲۸ ۶۸۱ ۰.۱۷ ۹۹ ۰.۰۲
سایر دارایی ها ۸,۲۴۸ ۴.۹۶ ۲۰,۷۹۷ ۵.۲۵ ۲۰,۲۴۲ ۵.۱۳ ۲۱,۲۳۹ ۵.۱۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۵,۹۶۷ ۳۳.۶۳ ۱۲۷,۴۳۹ ۳۲.۱۹ ۱۲۳,۶۱۴ ۳۱.۳۱ ۱۳۶,۹۲۱ ۳۲.۹۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد