صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۴۱,۵۲۰ ۸۸.۵۳ ۳۳۸,۴۹۹ ۹۱.۴۹ ۳۴۲,۳۶۲ ۸۵.۵ ۳۳۵,۶۷۳ ۸۴.۱
اوراق ۱۰,۴۶۵ ۶.۵۴ ۱۷,۲۳۴ ۴.۶۵ ۴۴,۹۶۲ ۱۱.۲۲ ۵۰,۱۸۳ ۱۲.۵۷
وجه نقد ۱,۴۸۸ ۰.۹۳ ۱,۰۷۳ ۰.۲۹ ۱,۱۶۰ ۰.۲۸ ۱,۱۵۶ ۰.۲۸
سایر دارایی ها ۷,۹۰۸ ۴.۹۴ ۲۵,۴۹۷ ۶.۸۹ ۲۱,۶۸۸ ۵.۴۱ ۲۱,۹۸۰ ۵.۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۴,۰۶۲ ۳۳.۸۲ ۱۳۴,۴۲۰ ۳۶.۳۳ ۱۲۳,۹۲۹ ۳۰.۹۴ ۱۱۷,۴۵۰ ۲۹.۴۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد