ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 117,831 86.77 204,706 91.13 222,818 96.71 231,432 93.06
اوراق 10,641 7.83 14,864 6.61 3,164 1.37 3,164 1.27
وجه نقد 1,511 1.11 1,160 0.51 730 0.31 1,105 0.44
سایر دارایی ها 6,179 4.55 7,553 3.36 7,123 3.09 18,702 7.52
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 44,561 32.81 86,792 38.63 88,160 38.26 85,860 34.52
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد