ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 109,874 86.19 204,953 90.22 225,781 90 222,068 89.23
اوراق 10,139 7.95 15,496 6.82 19,049 7.59 19,252 7.73
وجه نقد 1,549 1.21 1,519 0.66 1,007 0.4 712 0.28
سایر دارایی ها 5,901 4.62 10,481 4.61 10,163 4.05 14,074 5.65
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 34,762 27.27 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد