صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ (۱.۱۷) (۰.۶۴) (۹۸.۶۲) (۹۰.۵۶)
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۲.۱۹ ۲.۱۸ ۲۷۵,۹۶۹.۳۷ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۰ ۰ (۱.۷) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۱.۷) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۰ ۰ (۱.۷) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۳.۱۶ ۱.۹۶ ۸.۶۱E+۰۶ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰.۶۶ ۰.۰۹ ۹۹۳.۸۹ ۳۶.۷۳
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ (۰.۷۵) (۰.۹) (۹۳.۶۳) (۹۶.۳۵)
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱.۹ ۲.۵۴ ۹۵,۳۵۶.۹۱ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱.۹۵ ۳.۰۱ ۱۱۳,۷۹۴.۱۹ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۹) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰ ۰ (۱.۴۹) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۰.۳۱ (۱.۹) ۲۰۳.۹۹ (۹۹.۹۱)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ (۱.۱۶) ۰.۳۸ (۹۸.۵۷) ۲۹۲.۴۵
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۰.۱۶ (۰.۶۲) ۸۲.۰۱ (۸۹.۸۳)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۰.۰۹ (۰.۳۵) ۴۱.۲۷ (۷۲.۱۳)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱.۵۹ ۲.۷۲ ۳۱,۳۲۷.۲۶ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۱.۶۷) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰ ۰ (۱.۶۷) ۰