صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۷۸ ۰.۱۸ ۱,۵۹۵.۷۷ ۹۱.۷۹
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱.۱۳ ۲.۶۳ ۵,۸۵۹.۳۸ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰ ۰ (۱.۴۴) ۰
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ (۰.۱) ۰ (۲۹.۴۶) ۰
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۸۴ ۰.۸۹ ۱,۹۹۷.۶۸ ۲,۴۵۹.۳۹
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۳۱ ۰.۹۹ ۲۱۱.۹۷ ۳,۵۲۱.۰۲
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۴.۲۱ ۴.۳۶ ۳۵۰,۳۰۹,۴۵۳.۷۷ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۴.۰۸ ۴.۴ ۲۲۰,۸۹۸,۷۳۶.۶۸ ۶۷۶,۷۱۳,۲۰۰.۸۵
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰.۹۶ ۱.۷ ۳,۱۳۷.۶۷ ۴۶,۱۹۶.۴۹
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۹) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰ ۰ (۱.۶) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱.۰۵ (۱.۴) ۴,۳۸۴.۵۱ (۹۹.۴۲)
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۳.۴) (۱.۹۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۱)
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۳) ۰
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱.۲ (۰.۴۱) ۷,۵۶۴.۷۷ (۷۷.۹۶)
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۴.۲۲) (۴.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۶) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰ ۰ (۱.۵۱) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱.۴۵ ۱.۸۸ ۱۹,۰۳۰.۶۳ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰.۴۳ ۰.۳۹ ۳۷۴.۰۳ ۳۱۴.۱۱