صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۰.۴۴ ۲.۰۳ ۳۹۱.۰۲ ۱۵۴,۶۵۸.۰۷
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱.۹۲ ۰.۲۶ ۱۰۳,۲۰۶.۸۸ ۱۵۷.۴۸
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۱.۹۹) (۲.۶۶) (۹۹.۹۴) (۹۹.۹۹)
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰ ۰ (۱.۷۸) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۶) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۱.۷۸) ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰.۵۹ ۰.۲۱ ۷۶۴.۴۹ ۱۱۸.۲۱
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۲.۳۸) (۳.۴۱) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۰.۶۸) (۱.۹۴) (۹۱.۵۸) (۹۹.۹۲)
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ (۰.۰۴) ۱.۲۸ (۱۳.۸۶) ۱۰,۳۷۹.۵۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲.۱۹ ۲.۸۸ ۲۷۰,۰۷۱.۹۳ ۳,۱۵۰,۲۱۶.۹۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ (۱.۷۸) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۱.۷۸) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱.۶۷ (۰.۴۵) ۴۱,۷۹۱.۸۹ (۸۰.۸۵)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۱.۸) (۲.۰۱) (۹۹.۸۷) (۹۹.۹۴)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ (۰.۳۶) ۰.۲۲ (۷۳.۵۸) ۱۲۲.۲۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۰.۵) (۲.۱۷) (۸۳.۸۵) (۹۹.۹۷)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ (۰.۸۷) ۰.۳۶ (۹۵.۹۱) ۲۷۷.۲۹
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۱.۷۴) ۰