صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ (۲.۹) (۲.۵۹) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ (۲.۲۴) (۲.۷۳) (۹۹.۹۷) (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۰ ۰ (۱.۴۷) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ (۲.۴۳) (۲.۷۱) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۰ ۰ (۱.۶۴) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۰ ۰ (۱.۶۴) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (۲.۱۸) (۰.۴۹) (۹۹.۹۷) (۸۳.۳۴)
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۲.۴۸) (۲.۹۴) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۳.۲۹) (۳.۴۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۳.۴۶) (۳.۰۲) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰ ۰ (۱.۶۴) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۱.۶۴) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰ ۰ (۱.۶۴) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ (۱.۹۷) (۱.۱۵) (۹۹.۹۳) (۹۸.۵۵)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰.۳۶ ۰.۰۱ ۲۶۹.۳۷ ۲.۹۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۰.۳۱ (۱.۱) ۲۱۲.۸۵ (۹۸.۲۶)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۲.۰۹ ۳.۵۹ ۱۸۷,۳۵۱.۳۳ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ (۰.۰۹) ۰.۰۷ (۲۸.۲۳) ۳۱.۰۷
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۱.۶۵) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۰ ۰ (۱.۶۵) ۰