صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱.۷ ۱.۸۲ ۴۶,۵۷۹.۰۲ ۷۳,۴۳۰.۱۸
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ (۰.۳) (۰.۳۲) (۶۶.۰۹) (۶۸.۵۶)
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱.۵ ۳.۷۲ ۲۳,۰۱۳.۱۳ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۹) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۸) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۳.۷۲ ۱.۳۴ ۶.۰۶E+۰۷ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۳.۸۲) (۳.۵۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۸) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۸) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۲.۵) (۲.۷۳) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۳) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۳) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۰.۲۳) (۱.۵۳) (۵۶.۸۵) (۹۹.۶۴)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ (۰.۱۹) ۰.۷ (۵۰.۳۲) ۱,۱۶۵.۴۲
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱.۰۳ ۲.۷۶ ۴,۱۰۹.۸۸ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۰.۷۵) (۱.۹۳) (۹۳.۵۱) (۹۹.۹۲)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۲.۱۱) (۲.۹۷) (۹۹.۹۶) (۱۰۰)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۹) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۹) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ (۱.۹۸) (۰.۳۷) (۹۹.۹۳) (۷۴.۱۸)