ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/24 224,869 89.99 % 18,858 7.55 % 0 0 % 1,533 0.61 % 4,633 3.74 % 0 0 %
2 1397/07/23 224,439 89.97 % 18,843 7.55 % 0 0 % 1,533 0.61 % 4,632 3.75 % 0 0 %
3 1397/07/22 217,177 89.68 % 18,825 7.77 % 0 0 % 1,533 0.63 % 4,631 3.86 % 0 0 %
4 1397/07/21 213,822 89.55 % 18,794 7.87 % 0 0 % 1,533 0.64 % 4,631 3.92 % 0 0 %
5 1397/07/20 222,659 89.93 % 18,757 7.58 % 0 0 % 1,533 0.62 % 4,630 3.78 % 0 0 %
6 1397/07/19 222,659 89.94 % 18,754 7.58 % 0 0 % 1,533 0.62 % 4,630 3.78 % 0 0 %
7 1397/07/18 222,659 89.94 % 19,000 7.67 % 0 0 % 1,278 0.52 % 4,629 3.78 % 0 0 %
8 1397/07/17 220,257 89.78 % 18,946 7.72 % 0 0 % 1,278 0.52 % 4,860 3.9 % 0 0 %
9 1397/07/16 218,830 89.71 % 18,953 7.77 % 0 0 % 1,278 0.52 % 4,860 3.93 % 0 0 %
10 1397/07/15 211,001 89.39 % 18,918 8.01 % 0 0 % 1,510 0.64 % 4,627 3.96 % 0 0 %