صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۳,۹۷۱,۳۰۶ ۹۲.۵۵ % ۱۶۴,۶۶۵ ۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۴۲,۲۵۷ ۰.۹۸ % ۱۱۲,۷۲۴ ۲.۶۳ % ۱,۲۰۹,۸۳۸ ۲۸.۲ %
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۴,۰۳۳,۹۴۴ ۹۱.۷۱ % ۲۷۳,۵۳۵ ۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۴۲,۲۵۷ ۰.۹۶ % ۴۹,۰۶۵ ۱.۱۲ % ۱,۲۶۷,۹۳۲ ۲۸.۸۲ %
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۳,۸۸۰,۵۲۶ ۹۱.۲۷ % ۲۷۵,۷۹۳ ۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۳,۵۵۵ ۰.۰۸ % ۹۱,۷۵۱ ۲.۱۶ % ۱,۲۴۱,۳۶۳ ۲۹.۲ %
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۳,۸۸۰,۵۲۶ ۹۱.۲۷ % ۲۷۵,۷۹۳ ۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۳,۵۵۵ ۰.۰۸ % ۹۱,۷۳۲ ۲.۱۶ % ۱,۲۴۱,۳۶۳ ۲۹.۲ %
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۳,۸۸۰,۵۲۶ ۹۱.۲۷ % ۲۷۵,۷۹۳ ۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۳,۵۵۵ ۰.۰۸ % ۹۱,۷۱۳ ۲.۱۶ % ۱,۲۴۱,۳۶۳ ۲۹.۲ %
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۳,۸۸۰,۵۲۶ ۹۱.۲۷ % ۲۷۵,۷۹۳ ۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۳,۵۵۵ ۰.۰۸ % ۹۱,۶۹۴ ۲.۱۶ % ۱,۲۴۱,۳۶۳ ۲۹.۲ %
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۳,۷۵۳,۶۷۰ ۸۹.۹۸ % ۲۷۵,۹۴۴ ۶.۶۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۴۵ ۰.۳۳ % ۱۲۸,۰۰۲ ۳.۰۷ % ۱,۱۹۳,۴۲۷ ۲۸.۶۱ %
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۳,۷۶۹,۵۵۳ ۹۰.۶۵ % ۲۷۴,۳۷۶ ۶.۶ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۲۹ ۰.۳۵ % ۹۹,۸۳۴ ۲.۴ % ۱,۱۹۹,۰۴۲ ۲۸.۸۳ %
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۳,۸۴۱,۲۰۳ ۹۱.۶۹ % ۲۲۶,۸۶۶ ۵.۴۲ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۲۹ ۰.۳۵ % ۱۰۶,۵۱۱ ۲.۵۴ % ۱,۲۴۵,۴۳۸ ۲۹.۷۳ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۳,۸۲۵,۵۱۰ ۹۱.۸۱ % ۲۲۵,۶۶۷ ۵.۴۲ % ۰ ۰ % ۲۷,۹۱۶ ۰.۶۷ % ۸۷,۷۷۵ ۲.۱۱ % ۱,۲۷۸,۵۶۱ ۳۰.۶۸ %