ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/31 268,819 95.48 % 4,707 1.67 % 0 0 % 1,367 0.49 % 6,664 4.61 % 102,462 36.39 %
2 1398/02/30 267,150 95.52 % 4,698 1.68 % 0 0 % 1,357 0.49 % 6,477 4.5 % 101,750 36.38 %
3 1398/02/29 268,107 95.54 % 4,695 1.67 % 0 0 % 1,357 0.48 % 6,477 4.48 % 102,177 36.41 %
4 1398/02/28 266,323 95.51 % 4,693 1.68 % 0 0 % 1,357 0.49 % 6,476 4.51 % 101,887 36.54 %
5 1398/02/27 266,265 95.51 % 4,687 1.68 % 0 0 % 1,357 0.49 % 6,475 4.51 % 102,662 36.82 %
6 1398/02/26 266,265 95.51 % 4,687 1.68 % 0 0 % 1,357 0.49 % 6,475 4.51 % 102,662 36.82 %
7 1398/02/25 266,265 95.51 % 4,687 1.68 % 0 0 % 1,357 0.49 % 6,474 4.51 % 102,662 36.83 %
8 1398/02/24 268,028 95.54 % 4,683 1.67 % 0 0 % 1,358 0.48 % 6,474 4.48 % 103,483 36.89 %
9 1398/02/23 266,131 95.51 % 4,679 1.68 % 0 0 % 1,358 0.49 % 6,472 4.51 % 103,257 37.06 %
10 1398/02/22 263,656 95.46 % 4,699 1.7 % 0 0 % 1,358 0.49 % 6,471 4.55 % 103,297 37.4 %