صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱,۶۹۹,۳۱۲ ۹۵.۶۶ % ۴,۵۸۹ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۵,۲۱۸ ۰.۲۹ % ۶۷,۲۴۴ ۳.۷۹ % ۶۱۲,۳۷۹ ۳۴.۴۷ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱,۷۱۷,۴۸۱ ۹۸.۱ % ۲۲,۹۷۴ ۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۵,۲۲۰ ۰.۳ % ۵,۱۲۷ ۰.۲۹ % ۶۴۰,۳۹۷ ۳۶.۵۸ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱,۷۰۰,۷۷۳ ۹۷.۰۶ % ۴۱,۱۵۵ ۲.۳۵ % ۰ ۰ % ۵,۰۳۲ ۰.۲۹ % ۵,۳۱۶ ۰.۳ % ۶۴۴,۰۸۱ ۳۶.۷۶ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱,۶۷۴,۶۰۹ ۹۶.۸۹ % ۴۱,۳۹۲ ۲.۳۹ % ۰ ۰ % ۵,۸۹۵ ۰.۳۴ % ۶,۴۴۳ ۰.۳۷ % ۶۴۵,۹۱۷ ۳۷.۳۷ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱,۶۷۴,۶۰۹ ۹۶.۸۹ % ۴۱,۳۹۲ ۲.۳۹ % ۰ ۰ % ۵,۸۹۵ ۰.۳۴ % ۶,۴۴۳ ۰.۳۷ % ۶۴۵,۹۱۷ ۳۷.۳۷ %
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱,۶۷۴,۶۰۹ ۹۶.۸۹ % ۴۱,۳۹۲ ۲.۳۹ % ۰ ۰ % ۵,۸۹۵ ۰.۳۴ % ۶,۴۴۳ ۰.۳۷ % ۶۴۵,۹۱۷ ۳۷.۳۷ %
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱,۶۱۳,۳۵۲ ۹۶.۱۹ % ۴۱,۱۶۲ ۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۳,۶۲۳ ۰.۲۲ % ۱۹,۰۶۴ ۱.۱۴ % ۶۲۳,۶۸۸ ۳۷.۱۹ %
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱,۶۸۰,۵۷۴ ۹۵.۲۱ % ۴۱,۱۶۱ ۲.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۴۴۱ ۱.۴۴ % ۱۷,۹۳۸ ۱.۰۲ % ۶۴۶,۰۳۴ ۳۶.۶ %
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱,۶۸۰,۵۷۴ ۹۵.۲۱ % ۴۱,۱۶۱ ۲.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۴۴۱ ۱.۴۴ % ۱۷,۹۳۸ ۱.۰۲ % ۶۴۶,۰۳۴ ۳۶.۶ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱,۶۸۰,۵۷۴ ۹۵.۲۱ % ۴۱,۱۶۱ ۲.۳۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۴۴۱ ۱.۴۴ % ۱۷,۹۳۸ ۱.۰۲ % ۶۴۶,۰۳۴ ۳۶.۶ %