صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۲,۵۱۳,۹۸۷ ۸۲.۵۸ % ۴۴۴,۸۷۶ ۱۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۳۳,۲۲۴ ۱.۰۹ % ۵۲,۲۳۱ ۱.۷۲ % ۹۳۲,۵۷۳ ۳۰.۶۳ %
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۲,۶۰۵,۲۳۳ ۸۲.۶۸ % ۴۶۴,۸۶۹ ۱۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۳۳ ۰.۴۷ % ۶۶,۰۹۵ ۲.۱ % ۹۶۲,۶۷۹ ۳۰.۵۵ %
۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۲,۶۷۶,۷۷۷ ۸۳.۰۷ % ۴۹۹,۸۱۳ ۱۵.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۳۳ ۰.۴۶ % ۳۰,۸۷۵ ۰.۹۶ % ۹۹۱,۷۵۹ ۳۰.۷۸ %
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۲,۶۷۶,۷۷۷ ۸۳.۰۷ % ۴۹۹,۸۱۳ ۱۵.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۳۳ ۰.۴۶ % ۳۰,۸۶۹ ۰.۹۶ % ۹۹۱,۷۵۹ ۳۰.۷۸ %
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۲,۷۵۶,۴۶۹ ۸۳.۴۸ % ۴۹۹,۶۴۰ ۱۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۲۳ ۰.۴۵ % ۳۰,۸۷۳ ۰.۹۴ % ۱,۰۱۹,۰۰۸ ۳۰.۸۶ %
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۲,۷۵۶,۴۶۹ ۸۳.۴۸ % ۴۹۹,۶۴۰ ۱۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۲۳ ۰.۴۵ % ۳۰,۸۶۶ ۰.۹۳ % ۱,۰۱۹,۰۰۸ ۳۰.۸۶ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۲,۷۵۶,۴۶۹ ۸۳.۴۸ % ۴۹۹,۶۴۰ ۱۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۴,۷۹۶ ۰.۴۵ % ۳۰,۹۸۶ ۰.۹۴ % ۱,۰۱۹,۰۰۸ ۳۰.۸۶ %
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۲,۸۳۲,۱۹۱ ۸۳.۴۸ % ۵۰۰,۴۳۴ ۱۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۶۹ ۰.۴۱ % ۴۶,۱۲۴ ۱.۳۶ % ۱,۰۴۰,۹۱۳ ۳۰.۶۸ %
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۲,۹۱۷,۱۸۲ ۸۳.۴۳ % ۵۱۹,۵۱۴ ۱۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۲۳ ۰.۴۹ % ۴۲,۷۰۲ ۱.۲۲ % ۱,۰۷۷,۷۰۵ ۳۰.۸۲ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۳,۰۳۵,۳۶۱ ۸۳.۵۲ % ۵۳۴,۵۲۰ ۱۴.۷۱ % ۰ ۰ % ۳۶,۸۲۳ ۱.۰۱ % ۲۷,۴۴۹ ۰.۷۶ % ۱,۱۲۱,۱۸۱ ۳۰.۸۵ %