صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۷۶۱,۹۱۶ ۲۶.۶۴ % ۱,۵۵۹,۹۶۸ ۵۴.۵۵ % ۴۹۴,۵۵۴ ۱۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۷۹۲ ۰.۰۳ % ۴۲,۶۷۰ ۱.۴۹ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۷۶۳,۵۰۶ ۲۶.۸۱ % ۱,۵۷۳,۶۸۳ ۵۵.۲۷ % ۴۹۴,۲۷۲ ۱۷.۳۶ % ۰ ۰ % ۷۹۲ ۰.۰۳ % ۱۵,۱۹۲ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۷۶۳,۹۰۵ ۲۶.۷۶ % ۱,۵۸۰,۷۰۰ ۵۵.۳۷ % ۴۹۴,۰۳۸ ۱۷.۳۱ % ۰ ۰ % ۷۹۲ ۰.۰۳ % ۱۵,۱۹۰ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۷۵۹,۴۲۶ ۲۶.۸ % ۱,۵۶۵,۵۲۶ ۵۵.۲۳ % ۴۹۳,۲۱۹ ۱۷.۴ % ۰ ۰ % ۷۹۲ ۰.۰۳ % ۱۵,۱۸۷ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۷۵۹,۴۲۶ ۲۶.۸ % ۱,۵۶۵,۵۲۶ ۵۵.۲۳ % ۴۹۳,۲۱۹ ۱۷.۴ % ۰ ۰ % ۷۹۲ ۰.۰۳ % ۱۵,۱۸۵ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۷۵۹,۴۲۶ ۲۶.۸ % ۱,۵۶۵,۵۲۶ ۵۵.۲۳ % ۴۹۳,۲۱۹ ۱۷.۴ % ۰ ۰ % ۷۹۲ ۰.۰۳ % ۱۵,۱۸۲ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۷۵۳,۹۸۷ ۲۶.۹۴ % ۱,۵۳۵,۶۴۹ ۵۴.۸۶ % ۴۹۳,۴۰۳ ۱۷.۶۳ % ۰ ۰ % ۷۹۲ ۰.۰۳ % ۱۵,۱۸۰ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۷۴۵,۱۹۱ ۲۶.۷۸ % ۱,۵۲۷,۹۶۶ ۵۴.۹۲ % ۴۹۳,۰۶۸ ۱۷.۷۲ % ۰ ۰ % ۷۹۲ ۰.۰۳ % ۱۵,۱۷۷ ۰.۵۵ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۷۶۳,۸۶۳ ۲۷.۰۱ % ۱,۵۵۵,۲۰۰ ۵۵ % ۴۹۲,۷۷۳ ۱۷.۴۳ % ۰ ۰ % ۷۹۲ ۰.۰۳ % ۱۵,۱۷۴ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۷۵۹,۶۳۱ ۲۶.۹۸ % ۱,۵۴۷,۴۲۰ ۵۴.۹۵ % ۴۹۳,۰۲۱ ۱۷.۵۱ % ۰ ۰ % ۷۹۲ ۰.۰۳ % ۱۵,۱۷۲ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %