صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۳۳۵,۶۷۳ ۸۴.۱ % ۵۰,۱۸۳ ۱۲.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۶ ۰.۲۹ % ۱۲,۱۰۸ ۵.۵۱ % ۱۱۷,۴۵۰ ۲۹.۴۳ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۳۳۳,۱۸۰ ۸۳.۵۷ % ۵۴,۳۹۸ ۱۳.۶۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۵ ۰.۲۹ % ۹,۹۶۳ ۴.۹۷ % ۱۱۵,۷۸۳ ۲۹.۰۴ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۳۲۲,۸۲۵ ۸۱.۶ % ۶۲,۷۲۹ ۱۵.۸۶ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۵ ۰.۲۹ % ۸,۸۸۷ ۴.۴۲ % ۱۱۰,۶۴۸ ۲۷.۹۷ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۳۲۵,۰۰۰ ۸۱.۷ % ۶۲,۷۴۴ ۱۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۵ ۰.۲۹ % ۸,۸۸۸ ۴.۴ % ۱۰۶,۸۶۱ ۲۶.۸۶ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۳۲۵,۰۰۰ ۸۱.۷ % ۶۲,۷۴۴ ۱۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۵ ۰.۲۹ % ۸,۸۸۹ ۴.۴ % ۱۰۶,۸۶۱ ۲۶.۸۶ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۳۲۵,۰۰۰ ۸۱.۷ % ۶۲,۷۴۴ ۱۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۵ ۰.۲۹ % ۸,۸۹۰ ۴.۴ % ۱۰۶,۸۶۱ ۲۶.۸۶ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۳۲۵,۰۰۰ ۸۱.۷ % ۶۲,۷۴۴ ۱۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۵ ۰.۲۹ % ۸,۸۹۱ ۴.۴ % ۱۰۶,۸۶۱ ۲۶.۸۶ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۳۲۲,۶۷۳ ۸۱.۶ % ۶۲,۷۲۹ ۱۵.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۰۹ ۰.۰۵ % ۹,۸۳۸ ۴.۹ % ۱۰۶,۵۹۰ ۲۶.۹۵ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۳۳۲,۳۰۸ ۸۱.۸۲ % ۶۲,۶۴۷ ۱۵.۴۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۸ ۰.۳۴ % ۹,۷۹۸ ۴.۷۶ % ۱۰۹,۰۷۳ ۲۶.۸۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۳۳۵,۱۶۳ ۸۱.۹۸ % ۶۲,۵۰۴ ۱۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۸ ۰.۳۳ % ۹,۷۹۹ ۴.۷۳ % ۱۱۰,۲۰۲ ۲۶.۹۶ %