ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/23 165,988 87.92 % 10,713 5.68 % 5,436 2.88 % 13,553 7.18 % 0 0 %
2 1397/05/22 159,902 87.54 % 10,718 5.87 % 5,117 2.8 % 14,151 7.75 % 0 0 %
3 1397/05/21 160,872 85.72 % 10,723 5.71 % 9,143 4.87 % 14,149 7.54 % 0 0 %
4 1397/05/20 159,158 87.49 % 6,688 3.68 % 9,143 5.03 % 14,148 7.78 % 0 0 %
5 1397/05/19 162,710 87.74 % 6,692 3.61 % 8,997 4.85 % 14,377 7.75 % 0 0 %
6 1397/05/18 162,710 87.74 % 6,692 3.61 % 8,997 4.85 % 14,376 7.75 % 0 0 %
7 1397/05/17 162,710 87.74 % 6,692 3.61 % 8,997 4.85 % 14,374 7.75 % 0 0 %
8 1397/05/16 172,359 92.4 % 6,679 3.58 % 445 0.24 % 14,372 7.71 % 0 0 %
9 1397/05/15 170,602 92.3 % 6,680 3.61 % 560 0.3 % 14,323 7.75 % 0 0 %
10 1397/05/14 167,266 91.85 % 7,168 3.94 % 677 0.37 % 14,321 7.86 % 0 0 %