صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۳۱۷,۶۸۹ ۹۵.۸۳ % ۱,۶۱۸ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۶۲۴ ۰.۱۹ % ۱۱,۵۹۳ ۷.۰۴ % ۱۳۰,۴۸۰ ۳۹.۳۶ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۳۲۵,۷۶۸ ۹۶.۰۷ % ۱,۶۱۶ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۶۲۵ ۰.۱۸ % ۱۱,۰۸۱ ۶.۵۶ % ۱۳۴,۷۳۷ ۳۹.۷۳ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۳۳۲,۵۰۳ ۹۶.۱۵ % ۱,۶۱۷ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۶۲۵ ۰.۱۸ % ۱۱,۰۷۸ ۶.۴۳ % ۱۳۹,۸۶۴ ۴۰.۴۴ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۳۲۳,۸۱۲ ۹۶.۰۹ % ۱,۶۱۹ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۶۲۵ ۰.۱۹ % ۱۰,۹۴۱ ۶.۵۶ % ۱۳۴,۲۹۹ ۳۹.۸۵ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۳۲۳,۳۶۷ ۹۶.۰۸ % ۱,۶۱۵ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۶۲۵ ۰.۱۹ % ۱۰,۹۳۸ ۶.۵۷ % ۱۳۵,۴۲۶ ۴۰.۲۴ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۳۲۳,۳۶۷ ۹۶.۰۸ % ۱,۶۱۵ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۶۲۵ ۰.۱۹ % ۱۰,۹۳۵ ۶.۵۷ % ۱۳۵,۴۲۶ ۴۰.۲۴ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۳۲۳,۳۶۷ ۹۶.۰۹ % ۱,۶۱۵ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۶۲۵ ۰.۱۹ % ۱۰,۹۳۲ ۶.۵۷ % ۱۳۵,۴۲۶ ۴۰.۲۴ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۳۲۰,۵۸۶ ۹۶.۳۲ % ۱,۶۱۵ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۶۲۵ ۰.۱۹ % ۹,۹۹۵ ۶.۰۳ % ۱۳۳,۲۹۲ ۴۰.۰۵ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۳۱۸,۹۹۸ ۹۶.۳۱ % ۱,۶۱۴ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۶۲۵ ۰.۱۹ % ۹,۹۹۲ ۶.۰۶ % ۱۳۰,۸۷۲ ۳۹.۵۱ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۳۱۳,۷۷۳ ۹۶.۲۵ % ۱,۶۱۴ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۶۲۵ ۰.۱۹ % ۹,۹۹۰ ۶.۱۵ % ۱۲۷,۰۷۷ ۳۸.۹۸ %