ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/08/22 222,068 89.23 % 19,252 7.74 % 0 0 % 712 0.29 % 6,828 5.66 % 0 0 %
2 1397/08/21 222,350 89.26 % 19,228 7.72 % 0 0 % 712 0.29 % 6,826 5.65 % 0 0 %
3 1397/08/20 220,617 89.18 % 19,224 7.77 % 0 0 % 712 0.29 % 6,823 5.69 % 0 0 %
4 1397/08/19 225,671 90.09 % 19,203 7.67 % 0 0 % 712 0.28 % 4,901 3.96 % 0 0 %
5 1397/08/18 227,821 90.17 % 19,190 7.6 % 0 0 % 712 0.28 % 4,926 3.93 % 0 0 %
6 1397/08/17 227,821 90.17 % 19,187 7.59 % 0 0 % 712 0.28 % 4,926 3.93 % 0 0 %
7 1397/08/16 227,821 90.17 % 19,184 7.59 % 0 0 % 712 0.28 % 4,925 3.93 % 0 0 %
8 1397/08/15 227,821 90.18 % 19,182 7.59 % 0 0 % 712 0.28 % 4,924 3.93 % 0 0 %
9 1397/08/14 225,733 90.11 % 19,166 7.65 % 0 0 % 712 0.28 % 4,883 3.95 % 0 0 %
10 1397/08/13 223,451 90.03 % 19,156 7.72 % 0 0 % 712 0.29 % 4,883 3.98 % 0 0 %