ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/29 128,377 83.36 % 19,918 12.93 % 532 0.35 % 5,101 3.31 % 51,803 33.64 %
2 1396/11/28 128,401 83.38 % 19,890 12.92 % 532 0.35 % 5,100 3.31 % 51,978 33.75 %
3 1396/11/27 128,212 83.43 % 20,229 13.16 % 532 0.35 % 4,632 3.01 % 51,926 33.79 %
4 1396/11/26 128,212 83.43 % 20,229 13.16 % 532 0.35 % 4,631 3.01 % 51,926 33.79 %
5 1396/11/25 128,214 83.43 % 20,229 13.16 % 532 0.35 % 4,629 3.01 % 51,926 33.79 %
6 1396/11/24 127,542 83.34 % 20,265 13.24 % 527 0.34 % 4,629 3.03 % 51,619 33.73 %
7 1396/11/23 127,410 83.33 % 20,269 13.26 % 527 0.35 % 4,629 3.03 % 51,365 33.59 %
8 1396/11/22 127,323 82.96 % 20,289 13.22 % 1,160 0.76 % 4,629 3.02 % 51,761 33.73 %
9 1396/11/21 127,323 82.96 % 20,289 13.22 % 1,160 0.76 % 4,628 3.02 % 51,761 33.73 %
10 1396/11/20 127,918 83.4 % 19,607 12.78 % 1,160 0.76 % 4,628 3.02 % 51,857 33.81 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق