ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/12/27 231,432 93.06 % 3,164 1.27 % 0 0 % 1,105 0.44 % 12,986 7.52 % 85,860 34.53 %
2 1397/12/26 234,064 96.08 % 3,174 1.3 % 0 0 % 1,105 0.45 % 5,266 4.51 % 92,820 38.1 %
3 1397/12/25 232,103 96.06 % 3,157 1.31 % 0 0 % 1,105 0.46 % 5,266 4.54 % 92,219 38.17 %
4 1397/12/24 226,474 95.96 % 3,158 1.34 % 0 0 % 584 0.25 % 5,786 5.09 % 88,913 37.67 %
5 1397/12/23 226,474 95.96 % 3,158 1.34 % 0 0 % 584 0.25 % 5,785 5.09 % 88,913 37.67 %
6 1397/12/22 226,474 95.96 % 3,158 1.34 % 0 0 % 584 0.25 % 5,785 5.09 % 88,913 37.67 %
7 1397/12/21 225,790 96.24 % 3,151 1.34 % 0 0 % 584 0.25 % 5,077 4.47 % 89,100 37.98 %
8 1397/12/20 227,790 97.22 % 3,157 1.35 % 0 0 % 584 0.25 % 2,765 2.34 % 91,403 39.01 %
9 1397/12/19 224,372 97.19 % 3,147 1.36 % 0 0 % 554 0.24 % 2,796 2.39 % 89,861 38.92 %
10 1397/12/18 221,327 97.14 % 3,156 1.39 % 0 0 % 554 0.24 % 2,798 2.42 % 88,276 38.75 %