ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/03/01 119,518 84.93 % 16,225 11.53 % 2,311 1.64 % 2,642 1.88 % 45,225 32.14 %
2 1397/02/31 119,532 84.97 % 16,226 11.54 % 2,311 1.64 % 2,571 1.83 % 45,171 32.11 %
3 1397/02/30 119,740 84.99 % 16,243 11.53 % 1,559 1.11 % 3,322 2.36 % 45,043 31.97 %
4 1397/02/29 119,630 84.76 % 16,235 11.5 % 1,559 1.11 % 3,688 2.61 % 44,859 31.78 %
5 1397/02/28 120,460 85.28 % 16,226 11.49 % 1,823 1.29 % 2,717 1.92 % 44,848 31.75 %
6 1397/02/27 120,460 85.28 % 16,226 11.49 % 1,823 1.29 % 2,717 1.92 % 44,848 31.75 %
7 1397/02/26 120,460 85.28 % 16,226 11.49 % 1,823 1.29 % 2,717 1.92 % 44,848 31.75 %
8 1397/02/25 120,219 85.32 % 16,208 11.5 % 1,823 1.29 % 2,627 1.86 % 44,794 31.79 %
9 1397/02/24 120,967 85.74 % 16,215 11.49 % 1,808 1.28 % 2,066 1.47 % 44,731 31.71 %
10 1397/02/23 120,778 85.72 % 16,215 11.51 % 1,808 1.28 % 2,067 1.47 % 45,098 32.01 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق