ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/10/25 199,820 87.47 % 23,124 10.12 % 0 0 % 1,599 0.7 % 3,897 3.43 % 72,481 31.73 %
2 1397/10/24 198,456 87.41 % 23,100 10.17 % 0 0 % 1,584 0.7 % 3,897 3.46 % 72,019 31.72 %
3 1397/10/23 198,599 87.31 % 23,125 10.17 % 0 0 % 1,840 0.81 % 3,898 3.45 % 72,075 31.69 %
4 1397/10/22 197,774 85.3 % 23,125 9.97 % 0 0 % 7,044 3.04 % 3,898 3.38 % 70,662 30.48 %
5 1397/10/21 197,659 87.25 % 17,938 7.92 % 0 0 % 7,044 3.11 % 3,899 3.46 % 72,811 32.14 %
6 1397/10/20 197,659 87.25 % 17,938 7.92 % 0 0 % 7,044 3.11 % 3,899 3.46 % 72,811 32.14 %
7 1397/10/19 197,659 87.25 % 23,184 10.23 % 0 0 % 1,798 0.79 % 3,900 3.46 % 72,811 32.14 %
8 1397/10/18 198,009 87.56 % 23,172 10.25 % 0 0 % 1,799 0.8 % 3,170 2.77 % 47,152 20.85 %
9 1397/10/17 196,092 87.46 % 23,145 10.32 % 0 0 % 1,173 0.52 % 3,796 3.07 % 46,651 20.81 %
10 1397/10/16 193,477 86.89 % 23,136 10.39 % 0 0 % 1,173 0.53 % 4,876 3.58 % 405,496 182.11 %