صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۳۷۱,۰۷۱ ۸۹.۲ % ۳۴,۲۵۵ ۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۹۹ ۰.۰۲ % ۱۰,۵۹۳ ۵.۱۱ % ۱۳۶,۹۲۱ ۳۲.۹۱ %
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۳۷۲,۵۵۴ ۸۹.۲۱ % ۳۴,۳۷۱ ۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۹۹ ۰.۰۲ % ۱۰,۵۹۳ ۵.۰۹ % ۱۳۸,۴۶۱ ۳۳.۱۵ %
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۳۶۷,۸۰۳ ۸۹.۱۲ % ۳۴,۲۱۵ ۸.۲۹ % ۰ ۰ % ۹۹ ۰.۰۲ % ۱۰,۵۹۴ ۵.۱۵ % ۱۳۷,۱۷۱ ۳۳.۲۴ %
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۳۶۱,۸۳۰ ۸۸.۹۷ % ۳۴,۱۷۵ ۸.۴ % ۰ ۰ % ۹۹ ۰.۰۲ % ۱۰,۵۹۵ ۵.۲۲ % ۱۳۵,۷۰۳ ۳۳.۳۷ %
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۳۵۶,۲۹۹ ۸۸.۸۳ % ۳۴,۰۹۵ ۸.۵ % ۰ ۰ % ۹۹ ۰.۰۲ % ۱۰,۵۹۶ ۵.۳ % ۱۳۲,۰۱۹ ۳۲.۹۲ %
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۳۵۶,۲۹۹ ۸۸.۸۳ % ۳۴,۰۹۵ ۸.۵ % ۰ ۰ % ۹۹ ۰.۰۲ % ۱۰,۵۹۷ ۵.۳ % ۱۳۲,۰۱۹ ۳۲.۹۱ %
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۳۵۶,۲۹۹ ۸۸.۸۳ % ۳۴,۰۹۵ ۸.۵ % ۰ ۰ % ۹۹ ۰.۰۲ % ۱۰,۵۹۷ ۵.۳ % ۱۳۲,۰۱۹ ۳۲.۹۱ %
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۳۵۴,۹۱۰ ۸۸.۸ % ۳۴,۰۷۸ ۸.۵۳ % ۰ ۰ % ۹۹ ۰.۰۲ % ۱۰,۵۹۸ ۵.۳۲ % ۱۳۰,۵۷۳ ۳۲.۶۷ %
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۳۵۱,۴۶۹ ۸۸.۷ % ۳۴,۰۷۵ ۸.۶ % ۰ ۰ % ۸۷ ۰.۰۲ % ۱۰,۶۱۱ ۵.۳۶ % ۱۲۷,۸۷۹ ۳۲.۲۷ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۳۵۲,۹۸۷ ۸۸.۹ % ۳۴,۰۴۹ ۸.۵۸ % ۰ ۰ % ۸۷ ۰.۰۲ % ۹,۹۴۸ ۴.۹۹ % ۱۲۸,۳۹۰ ۳۲.۳۳ %