صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۶۸۹,۷۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۲,۳۱۰,۲۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۳۵۹,۱۰۷,۳۶۱,۹۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸۹,۰۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸۸,۰۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸۸,۰۱۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۱۵:۱۳:۴۹
اطلاعات صندوق
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۱/۲۸
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۱۹۱,۰۳۶ ۱۸۹,۸۹۰ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹,۰۵۰,۰۰۰ ۱۷,۶۸۹,۷۳۲ ۳,۳۵۹,۱۰۷,۳۶۱,۹۰۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۸۹,۷۹۰ ۱۸۸,۶۵۹ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۸,۹۵۰,۰۰۰ ۱۷,۷۸۹,۷۳۲ ۳,۳۵۶,۱۹۴,۸۰۳,۷۱۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۸۶,۲۹۴ ۱۸۵,۱۸۸ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۸,۹۵۰,۰۰۰ ۱۷,۷۸۹,۷۳۲ ۳,۲۹۴,۴۴۲,۳۹۹,۰۸۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۸۱,۵۸۹ ۱۸۰,۴۹۹ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸,۹۵۰,۰۰۰ ۱۷,۷۸۹,۷۳۲ ۳,۲۱۱,۰۲۲,۳۰۲,۸۰۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱۷۹,۳۱۹ ۱۷۸,۲۴۹ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۸,۸۵۰,۰۰۰ ۱۷,۸۸۹,۷۳۲ ۳,۱۸۸,۸۳۲,۲۴۳,۱۹۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۷۹,۳۲۷ ۱۷۸,۲۵۸ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۸,۸۵۰,۰۰۰ ۱۷,۸۸۹,۷۳۲ ۳,۱۸۸,۹۸۲,۷۰۷,۷۴۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۷۹,۳۳۶ ۱۷۸,۲۶۶ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۸,۸۵۰,۰۰۰ ۱۷,۸۸۹,۷۳۲ ۳,۱۸۹,۱۳۳,۱۸۰,۸۷۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۷۴,۷۶۴ ۱۷۳,۷۲۶ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۸,۸۵۰,۰۰۰ ۱۷,۸۸۹,۷۳۲ ۳,۱۰۷,۹۰۶,۷۷۳,۹۲۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۷۸,۵۳۶ ۱۷۷,۴۷۱ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۸,۸۵۰,۰۰۰ ۱۷,۸۸۹,۷۳۲ ۳,۱۷۴,۹۰۷,۳۹۱,۳۸۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۷۷,۷۳۲ ۱۷۶,۶۷۲ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۸,۸۵۰,۰۰۰ ۱۷,۸۸۹,۷۳۲ ۳,۱۶۰,۶۲۲,۸۸۲,۸۵۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۷۴,۱۸۱ ۱۷۳,۱۴۶ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۸,۸۵۰,۰۰۰ ۱۷,۸۸۹,۷۳۲ ۳,۰۹۷,۵۴۳,۲۱۲,۲۸۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱۷۵,۲۱۵ ۱۷۴,۱۷۴ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۸,۸۵۰,۰۰۰ ۱۷,۸۸۹,۷۳۲ ۳,۱۱۵,۹۲۰,۷۸۴,۸۷۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱۷۵,۲۲۳ ۱۷۴,۱۸۱ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۸,۸۵۰,۰۰۰ ۱۷,۸۸۹,۷۳۲ ۳,۱۱۶,۰۵۷,۴۷۲,۶۳۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۷۵,۲۳۱ ۱۷۴,۱۸۹ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۸,۸۵۰,۰۰۰ ۱۷,۸۸۹,۷۳۲ ۳,۱۱۶,۲۰۱,۰۵۴,۶۰۷
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۶۹,۱۴۰ ۱۶۸,۱۴۰ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۸,۸۵۰,۰۰۰ ۱۷,۸۸۹,۷۳۲ ۳,۰۰۷,۹۷۱,۲۰۳,۴۹۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۶۳,۵۵۲ ۱۶۲,۵۸۲ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۸,۸۵۰,۰۰۰ ۱۷,۸۸۹,۷۳۲ ۲,۹۰۸,۵۴۳,۵۹۵,۸۸۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۵۸,۹۴۱ ۱۵۸,۰۰۳ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۸,۸۵۰,۰۰۰ ۱۷,۸۸۹,۷۳۲ ۲,۸۲۶,۶۲۵,۹۹۰,۸۳۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۵۹,۶۳۶ ۱۵۸,۶۹۳ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۸,۸۵۰,۰۰۰ ۱۷,۸۸۹,۷۳۲ ۲,۸۳۸,۹۷۰,۵۶۲,۲۰۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱۵۷,۱۳۸ ۱۵۶,۲۱۳ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۸,۸۵۰,۰۰۰ ۱۷,۸۸۹,۷۳۲ ۲,۷۹۴,۶۰۰,۷۲۸,۱۳۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱۵۷,۱۴۵ ۱۵۶,۲۲۰ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۸,۸۵۰,۰۰۰ ۱۷,۸۸۹,۷۳۲ ۲,۷۹۴,۷۲۷,۷۷۱,۴۰۳