صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۲۸۹,۷۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۱,۷۱۰,۲۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۹۹۱,۶۳۵,۸۴۸,۱۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶۵,۲۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶۴,۲۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶۴,۲۳۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۵:۱۳:۴۳
اطلاعات صندوق
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۱/۲۸
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۶۴,۵۲۹ ۱۶۳,۵۶۹ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۸,۴۵۰,۰۰۰ ۱۸,۲۸۹,۷۳۲ ۲,۹۹۱,۶۳۵,۸۴۸,۱۳۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۶۹,۴۴۲ ۱۶۸,۴۵۵ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸,۳۰۰,۰۰۰ ۱۸,۴۳۹,۷۳۲ ۳,۱۰۶,۲۷۰,۵۲۹,۲۰۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۱۷۳,۳۱۹ ۱۷۲,۳۱۱ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۸,۲۰۰,۰۰۰ ۱۸,۵۳۹,۷۳۲ ۳,۱۹۴,۵۹۳,۵۴۱,۴۳۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱۷۳,۳۲۷ ۱۷۲,۳۱۸ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۸,۲۰۰,۰۰۰ ۱۸,۵۳۹,۷۳۲ ۳,۱۹۴,۷۳۸,۵۵۱,۶۶۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۱۷۷,۶۵۴ ۱۷۶,۶۱۶ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۸,۲۰۰,۰۰۰ ۱۸,۵۳۹,۷۳۲ ۳,۲۷۴,۴۰۶,۸۴۶,۲۶۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱۷۷,۶۶۲ ۱۷۶,۶۲۴ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۸,۲۰۰,۰۰۰ ۱۸,۵۳۹,۷۳۲ ۳,۲۷۴,۵۵۶,۲۷۹,۶۸۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۷۷,۶۷۰ ۱۷۶,۶۳۲ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۸,۲۰۰,۰۰۰ ۱۸,۵۳۹,۷۳۲ ۳,۲۷۴,۷۰۴,۲۹۷,۹۵۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۸۱,۶۴۱ ۱۸۰,۵۷۴ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸,۲۰۰,۰۰۰ ۱۸,۵۳۹,۷۳۲ ۳,۳۴۷,۷۹۲,۴۷۵,۹۷۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۸۶,۲۵۰ ۱۸۵,۱۵۷ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸,۱۰۰,۰۰۰ ۱۸,۶۳۹,۷۳۲ ۳,۴۵۱,۲۷۰,۴۲۸,۳۵۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۹۲,۵۸۹ ۱۹۱,۴۵۸ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۷۳۹,۷۳۲ ۳,۵۸۷,۸۶۶,۷۱۵,۲۱۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱۹۹,۴۸۷ ۱۹۸,۳۱۵ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۹۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۳۹,۷۳۲ ۳,۷۳۶,۲۰۲,۸۴۹,۸۴۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱۹۹,۴۹۶ ۱۹۸,۳۲۴ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۹۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۳۹,۷۳۲ ۳,۷۳۶,۳۷۴,۹۱۶,۰۲۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱۹۹,۵۰۵ ۱۹۸,۳۳۳ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۹۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۳۹,۷۳۲ ۳,۷۳۶,۵۴۶,۹۹۳,۶۷۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۹۹,۵۱۴ ۱۹۸,۳۴۲ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۹۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۳۹,۷۳۲ ۳,۷۳۶,۷۱۹,۰۸۲,۷۸۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۲۰۳,۵۲۹ ۲۰۲,۳۲۹ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۹۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۳۹,۷۳۲ ۳,۸۱۱,۸۲۲,۷۲۶,۵۱۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۲۰۲,۸۰۱ ۲۰۱,۶۰۶ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۹۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۳۹,۷۳۲ ۳,۷۹۸,۲۰۰,۶۵۶,۰۰۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۲۰۲,۱۶۸ ۲۰۰,۹۷۷ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۸۰,۰۰۰ ۷,۹۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۳۹,۷۳۲ ۳,۷۸۶,۳۵۵,۲۲۸,۷۹۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱۹۸,۰۲۷ ۱۹۶,۸۷۰ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۸۲۰,۰۰۰ ۱۸,۹۱۹,۷۳۲ ۳,۷۲۴,۷۲۴,۱۹۳,۸۰۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱۹۸,۲۰۸ ۱۹۷,۰۴۹ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۸۲۰,۰۰۰ ۱۸,۹۱۹,۷۳۲ ۳,۷۲۸,۱۱۵,۳۱۶,۹۱۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱۹۸,۲۱۷ ۱۹۷,۰۵۸ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۸۲۰,۰۰۰ ۱۸,۹۱۹,۷۳۲ ۳,۷۲۸,۲۸۶,۰۴۹,۵۳۴