صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۹۱۹,۷۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۱,۰۸۰,۲۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۸۸۵,۷۹۹,۷۸۵,۰۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰۶,۸۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰۵,۵۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰۵,۵۹۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱۵:۱۴:۰۷
اطلاعات صندوق
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۱/۲۸
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۲۰۶,۶۲۰ ۲۰۵,۳۸۳ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۸۲۰,۰۰۰ ۱۸,۹۱۹,۷۳۲ ۳,۸۸۵,۷۹۹,۷۸۵,۰۸۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۲۰۴,۴۲۳ ۲۰۳,۲۰۱ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۸۲۰,۰۰۰ ۱۸,۹۱۹,۷۳۲ ۳,۸۴۴,۵۱۵,۰۵۴,۳۳۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۲۰۹,۲۵۹ ۲۰۸,۰۳۳ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۸۲۰,۰۰۰ ۱۸,۹۱۹,۷۳۲ ۳,۹۳۵,۹۲۲,۱۵۳,۶۹۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۲۱۷,۴۸۹ ۲۱۶,۲۲۶ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۸۲۰,۰۰۰ ۱۸,۹۱۹,۷۳۲ ۴,۰۹۰,۹۴۵,۲۷۲,۲۶۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۲۱۶,۶۳۵ ۲۱۵,۳۷۸ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۸۲۰,۰۰۰ ۱۸,۹۱۹,۷۳۲ ۴,۰۷۴,۸۸۶,۱۰۹,۱۷۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۲۱۶,۶۴۴ ۲۱۵,۳۸۷ ۰ ۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۸۲۰,۰۰۰ ۱۸,۹۱۹,۷۳۲ ۴,۰۷۵,۰۶۷,۹۹۴,۱۸۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۲۱۶,۶۵۴ ۲۱۵,۳۹۷ ۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۲۱,۱۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۸۲۰,۰۰۰ ۱۸,۹۱۹,۷۳۲ ۴,۰۷۵,۲۴۹,۸۹۵,۲۰۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۲۱۳,۳۷۷ ۲۱۲,۰۸۹ ۰ ۰ ۲۰,۳۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۸۲۰,۰۰۰ ۱۸,۱۱۹,۷۳۲ ۳,۸۴۲,۹۹۱,۷۶۸,۱۸۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۲۰۶,۰۸۹ ۲۰۴,۸۵۱ ۰ ۰ ۲۰,۳۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۸۲۰,۰۰۰ ۱۸,۱۱۹,۷۳۲ ۳,۷۱۱,۸۵۲,۴۸۶,۶۵۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۲۰۱,۹۶۲ ۲۰۰,۷۵۳ ۰ ۰ ۲۰,۳۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۸۲۰,۰۰۰ ۱۸,۱۱۹,۷۳۲ ۳,۶۳۷,۵۸۳,۷۶۹,۳۱۱
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۲۰۰,۴۴۳ ۱۹۹,۲۴۴ ۰ ۰ ۲۰,۳۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۸۲۰,۰۰۰ ۱۸,۱۱۹,۷۳۲ ۳,۶۱۰,۲۴۶,۰۳۹,۱۳۱
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱۹۹,۷۳۵ ۱۹۸,۵۲۵ ۰ ۰ ۲۰,۳۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۸۲۰,۰۰۰ ۱۸,۱۱۹,۷۳۲ ۳,۵۹۷,۲۲۴,۹۲۵,۸۴۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱۹۹,۷۴۴ ۱۹۸,۵۳۴ ۰ ۰ ۲۰,۳۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۸۲۰,۰۰۰ ۱۸,۱۱۹,۷۳۲ ۳,۵۹۷,۳۸۹,۵۱۱,۷۸۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱۹۹,۷۵۳ ۱۹۸,۵۴۳ ۰ ۰ ۲۰,۳۰۷,۸۷۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۷,۸۲۰,۰۰۰ ۱۸,۱۱۹,۷۳۲ ۳,۵۹۷,۵۵۴,۱۱۳,۳۹۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۹۵,۵۳۵ ۱۹۴,۳۷۳ ۰ ۰ ۲۰,۳۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۵۲۰,۰۰۰ ۱۸,۴۱۹,۷۳۲ ۳,۵۸۰,۲۹۸,۵۳۰,۸۰۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۲۰۰,۷۳۳ ۱۹۹,۵۳۶ ۰ ۰ ۲۰,۳۰۷,۸۷۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۷,۵۲۰,۰۰۰ ۱۸,۴۱۹,۷۳۲ ۳,۶۷۵,۴۰۲,۶۷۶,۲۲۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۲۰۴,۰۴۴ ۲۰۲,۸۵۱ ۰ ۰ ۲۰,۳۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۲۲۰,۰۰۰ ۱۸,۷۱۹,۷۳۲ ۳,۷۹۷,۳۲۰,۲۰۵,۸۵۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۲۰۵,۱۸۶ ۲۰۳,۹۸۵ ۰ ۰ ۲۰,۳۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۲۲۰,۰۰۰ ۱۸,۷۱۹,۷۳۲ ۳,۸۱۸,۵۳۸,۴۳۲,۹۳۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۲۰۱,۲۲۴ ۲۰۰,۰۵۴ ۰ ۰ ۲۰,۳۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۲۲۰,۰۰۰ ۱۸,۷۱۹,۷۳۲ ۳,۷۴۴,۹۶۱,۷۷۴,۶۲۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۲۰۱,۲۳۳ ۲۰۰,۰۶۳ ۰ ۰ ۲۰,۳۰۷,۸۷۰ ۰ ۷,۲۲۰,۰۰۰ ۱۸,۷۱۹,۷۳۲ ۳,۷۴۵,۱۲۶,۳۸۳,۲۰۵