اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/17
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 9,739,732
تعداد واحدهای باقی مانده: 40,260,268
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 228,695,678,529
قیمت صدور هر واحد (ریال): 23,701
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 23,481
قیمت آماری هر واحد (ریال): 23,481
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : مجید علی فر ,امیر محمد خدیوی ,فرزانه هاشم لو
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/11/28
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/17 23,701 23,481 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 228,695,678,529
  2 1397/09/16 23,723 23,502 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 228,905,651,412
  3 1397/09/15 23,724 23,503 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 228,914,699,450
  4 1397/09/14 23,724 23,504 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 228,922,360,443
  5 1397/09/13 23,553 23,334 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 227,267,948,267
  6 1397/09/12 23,679 23,459 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 228,484,947,367
  7 1397/09/11 23,293 23,077 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 224,760,571,788
  8 1397/09/10 22,828 22,616 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 220,276,534,309
  9 1397/09/09 23,104 22,889 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 222,933,214,618
  10 1397/09/08 23,104 22,890 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 222,940,644,518
  11 1397/09/07 23,105 22,891 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 222,948,082,692
  12 1397/09/06 23,743 23,522 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 229,095,153,486
  13 1397/09/05 23,749 23,528 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 229,152,987,348
  14 1397/09/04 24,177 23,951 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 233,275,421,611
  15 1397/09/03 24,178 23,952 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 233,283,720,266
  16 1397/09/02 24,585 24,356 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 237,216,319,655
  17 1397/09/01 24,586 24,356 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 237,224,874,056
  18 1397/08/30 24,587 24,357 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 237,233,436,301
  19 1397/08/29 24,888 24,655 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 240,131,756,799
  20 1397/08/28 24,738 24,506 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 238,682,002,579