اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/22
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 9,739,732
تعداد واحدهای باقی مانده: 40,260,268
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 247,569,293,744
قیمت صدور هر واحد (ریال): 25,660
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 25,418
قیمت آماری هر واحد (ریال): 25,418
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : مجید پورنعمت رودسری ,امیر محمد خدیوی ,فرزانه هاشم لو
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/11/28
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/22 25,660 25,418 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 247,569,293,744
  2 1397/08/21 25,688 25,446 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 247,838,634,105
  3 1397/08/20 25,509 25,269 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 246,113,568,798
  4 1397/08/19 25,835 25,590 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 249,238,143,052
  5 1397/08/18 26,058 25,811 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 251,388,523,954
  6 1397/08/17 26,059 25,812 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 251,399,245,125
  7 1397/08/16 26,060 25,813 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 251,409,972,737
  8 1397/08/15 26,061 25,814 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 251,420,706,786
  9 1397/08/14 25,840 25,595 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 249,290,601,629
  10 1397/08/13 25,604 25,361 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 247,011,853,235
  11 1397/08/12 25,568 25,326 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 246,669,680,215
  12 1397/08/11 25,720 25,477 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 248,134,380,651
  13 1397/08/10 25,721 25,478 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 248,145,004,988
  14 1397/08/09 25,722 25,479 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 248,155,635,633
  15 1397/08/08 25,947 25,701 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 250,318,528,116
  16 1397/08/07 25,948 25,702 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 250,329,304,092
  17 1397/08/06 25,869 25,623 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 249,564,313,504
  18 1397/08/05 25,333 25,093 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 244,397,209,404
  19 1397/08/04 25,602 25,360 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 246,997,916,172
  20 1397/08/03 25,604 25,361 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 247,008,521,077