اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 10,039,732
تعداد واحدهای باقی مانده: 39,960,268
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 144,415,818,054
قیمت صدور هر واحد (ریال): 14,568
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 14,384
قیمت آماری هر واحد (ریال): 14,384
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : مجید پورنعمت رودسری ,امیر محمد خدیوی ,سید میلاد سعدآبادی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/11/28
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/02 14,568 14,384 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 144,415,818,054
  2 1397/02/01 14,716 14,530 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 145,882,079,805
  3 1397/01/31 14,800 14,613 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 146,711,243,355
  4 1397/01/30 14,801 14,614 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 146,720,396,727
  5 1397/01/29 14,802 14,615 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 146,729,550,908
  6 1397/01/28 14,810 14,624 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 146,816,807,085
  7 1397/01/27 14,748 14,562 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 146,202,742,433
  8 1397/01/26 14,815 14,629 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 146,875,700,193
  9 1397/01/25 14,925 14,738 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 147,967,729,009
  10 1397/01/24 14,926 14,739 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 147,971,029,580
  11 1397/01/23 14,927 14,739 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 147,980,214,552
  12 1397/01/22 14,927 14,739 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 147,978,189,891
  13 1397/01/21 14,959 14,771 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 148,297,149,926
  14 1397/01/20 15,123 14,933 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 149,923,676,918
  15 1397/01/19 14,811 14,626 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 146,838,556,528
  16 1397/01/18 14,897 14,711 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 147,694,497,786
  17 1397/01/17 15,091 14,902 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 149,616,242,053
  18 1397/01/16 15,092 14,903 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 149,625,342,811
  19 1397/01/15 15,093 14,904 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 149,634,444,544
  20 1397/01/14 15,115 14,927 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 149,862,637,950
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi