صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۷۳۹,۷۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰,۲۶۰,۲۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۸۸,۷۹۷,۳۸۶,۲۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۰,۴۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۹,۹۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۹,۹۱۹
تاریخ انتشار
1398/08/21
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۱/۲۸
نوع صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۴۰,۴۳۰ ۳۹,۹۱۹ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۸۸,۷۹۷,۳۸۶,۲۴۸
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۴۰,۳۲۸ ۳۹,۸۱۸ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۸۷,۸۱۶,۰۳۴,۴۰۰
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۴۰,۲۲۸ ۳۹,۷۲۰ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۸۶,۸۵۷,۳۵۹,۹۵۸
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۴۰,۵۲۲ ۴۰,۰۱۰ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۸۹,۶۸۲,۹۹۰,۲۰۳
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۴۰,۵۶۱ ۴۰,۰۴۷ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۰,۰۵۰,۸۱۱,۷۱۰
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۴۰,۵۶۳ ۴۰,۰۵۰ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۰,۰۷۲,۹۰۰,۸۰۱
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۴۰,۵۶۵ ۴۰,۰۵۲ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۰,۰۹۴,۹۹۰,۸۰۱
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۴۰,۵۶۷ ۴۰,۰۵۴ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۰,۱۱۷,۰۸۱,۷۱۰
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۴۰,۱۹۷ ۳۹,۶۸۹ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۸۶,۵۶۴,۲۶۹,۵۵۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۴۰,۹۰۱ ۴۰,۳۸۵ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۳,۳۳۸,۶۰۷,۷۴۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۴۰,۹۴۴ ۴۰,۴۳۶ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۳,۸۳۹,۵۵۵,۷۹۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۴۱,۴۴۳ ۴۰,۹۲۸ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۸,۶۲۶,۴۰۱,۲۸۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۴۱,۴۴۵ ۴۰,۹۳۰ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۸,۶۴۸,۵۶۱,۴۰۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۴۱,۴۴۷ ۴۰,۹۳۲ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۸,۶۷۰,۷۲۲,۴۲۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۴۱,۱۳۷ ۴۰,۶۲۷ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۵,۶۹۳,۵۴۳,۹۷۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۴۱,۱۳۹ ۴۰,۶۲۹ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۵,۷۱۵,۵۴۰,۲۶۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۴۰,۸۲۶ ۴۰,۳۲۰ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۲,۷۰۵,۶۸۳,۲۴۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۴۰,۸۲۸ ۴۰,۳۲۲ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۲,۷۲۷,۵۱۴,۶۸۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۴۱,۰۳۲ ۴۰,۵۲۶ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۴,۷۰۹,۴۳۸,۹۶۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۴۱,۰۳۵ ۴۰,۵۲۸ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۴,۷۳۱,۳۰۶,۹۵۷