صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۱۱۹,۷۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۱,۸۸۰,۲۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۳۲۷,۰۸۴,۸۲۷,۵۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳۷,۱۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳۵,۵۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳۵,۵۷۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱۲:۵۹:۵۷
اطلاعات صندوق
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۱/۲۸
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۲۴۰,۳۵۱ ۲۳۸,۸۰۵ ۰ ۰ ۱۸,۰۰۷,۸۷۰ ۰ ۵,۵۲۰,۰۰۰ ۱۸,۱۱۹,۷۳۲ ۴,۳۲۷,۰۸۴,۸۲۷,۵۱۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۲۳۵,۱۶۴ ۲۳۳,۶۷۷ ۰ ۰ ۱۸,۰۰۷,۸۷۰ ۰ ۵,۵۲۰,۰۰۰ ۱۸,۱۱۹,۷۳۲ ۴,۲۳۴,۱۵۶,۹۴۸,۲۹۵
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۲۳۵,۱۷۵ ۲۳۳,۶۸۸ ۰ ۰ ۱۸,۰۰۷,۸۷۰ ۰ ۵,۵۲۰,۰۰۰ ۱۸,۱۱۹,۷۳۲ ۴,۲۳۴,۳۵۶,۳۹۱,۵۹۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۲۳۵,۱۸۶ ۲۳۳,۶۹۹ ۰ ۰ ۱۸,۰۰۷,۸۷۰ ۰ ۵,۵۲۰,۰۰۰ ۱۸,۱۱۹,۷۳۲ ۴,۲۳۴,۵۵۵,۸۶۱,۸۷۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۲۳۵,۱۹۷ ۲۳۳,۷۱۰ ۰ ۰ ۱۸,۰۰۷,۸۷۰ ۰ ۵,۵۲۰,۰۰۰ ۱۸,۱۱۹,۷۳۲ ۴,۲۳۴,۷۵۵,۳۵۹,۰۸۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۲۲۷,۹۸۵ ۲۲۶,۵۴۶ ۰ ۰ ۱۸,۰۰۷,۸۷۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۵,۵۲۰,۰۰۰ ۱۸,۱۱۹,۷۳۲ ۴,۱۰۴,۹۵۸,۳۹۳,۰۴۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۲۲۶,۵۰۳ ۲۲۵,۰۶۶ ۰ ۰ ۱۸,۰۰۷,۸۷۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۵,۴۲۰,۰۰۰ ۱۸,۲۱۹,۷۳۲ ۴,۱۰۰,۶۵۰,۸۵۵,۴۹۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۲۲۸,۲۹۲ ۲۲۶,۷۷۰ ۰ ۰ ۱۸,۰۰۷,۸۷۰ ۰ ۵,۲۲۰,۰۰۰ ۱۸,۴۱۹,۷۳۲ ۴,۱۷۷,۰۳۵,۱۰۷,۴۸۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲۲۴,۰۶۴ ۲۲۲,۵۴۷ ۰ ۰ ۱۸,۰۰۷,۸۷۰ ۰ ۵,۲۲۰,۰۰۰ ۱۸,۴۱۹,۷۳۲ ۴,۰۹۹,۲۵۴,۴۷۳,۴۰۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۲۱۹,۷۷۴ ۲۱۸,۲۹۷ ۰ ۰ ۱۸,۰۰۷,۸۷۰ ۰ ۵,۲۲۰,۰۰۰ ۱۸,۴۱۹,۷۳۲ ۴,۰۲۰,۹۷۵,۶۷۷,۴۳۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۲۱۹,۷۸۶ ۲۱۸,۳۰۹ ۰ ۰ ۱۸,۰۰۷,۸۷۰ ۰ ۵,۲۲۰,۰۰۰ ۱۸,۴۱۹,۷۳۲ ۴,۰۲۱,۱۸۷,۰۳۷,۳۹۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۲۱۹,۷۸۶ ۲۱۸,۳۰۹ ۰ ۰ ۱۸,۰۰۷,۸۷۰ ۰ ۵,۲۲۰,۰۰۰ ۱۸,۴۱۹,۷۳۲ ۴,۰۲۱,۱۸۷,۰۳۷,۳۹۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۲۱۹,۷۹۵ ۲۱۸,۳۱۸ ۰ ۰ ۱۸,۰۰۷,۸۷۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۵,۲۲۰,۰۰۰ ۱۸,۴۱۹,۷۳۲ ۴,۰۲۱,۳۵۵,۸۲۸,۶۵۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۲۱۹,۱۰۸ ۲۱۷,۶۵۴ ۰ ۰ ۱۸,۰۰۷,۸۷۰ ۰ ۴,۸۷۰,۰۰۰ ۱۸,۷۶۹,۷۳۲ ۴,۰۸۵,۳۰۸,۱۲۸,۹۶۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۲۲۱,۶۷۵ ۲۲۰,۲۰۱ ۰ ۰ ۱۸,۰۰۷,۸۷۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۴,۸۷۰,۰۰۰ ۱۸,۷۶۹,۷۳۲ ۴,۱۳۳,۱۱۶,۷۶۱,۸۳۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۲۲۱,۳۰۶ ۲۱۹,۸۴۰ ۰ ۰ ۱۸,۰۰۷,۸۷۰ ۰ ۴,۷۷۰,۰۰۰ ۱۸,۸۶۹,۷۳۲ ۴,۱۴۸,۳۲۸,۰۸۳,۲۶۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۲۲۱,۰۹۶ ۲۱۹,۶۳۲ ۰ ۰ ۱۸,۰۰۷,۸۷۰ ۰ ۴,۷۷۰,۰۰۰ ۱۸,۸۶۹,۷۳۲ ۴,۱۴۴,۴۰۱,۱۶۶,۲۴۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۲۱۷,۷۵۶ ۲۱۶,۱۹۹ ۰ ۰ ۱۸,۰۰۷,۸۷۰ ۰ ۴,۷۷۰,۰۰۰ ۱۸,۸۶۹,۷۳۲ ۴,۰۷۹,۶۱۷,۵۲۲,۷۸۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۲۱۷,۷۶۶ ۲۱۶,۲۰۹ ۰ ۰ ۱۸,۰۰۷,۸۷۰ ۰ ۴,۷۷۰,۰۰۰ ۱۸,۸۶۹,۷۳۲ ۴,۰۷۹,۸۱۰,۴۴۹,۵۳۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۲۱۷,۷۷۶ ۲۱۶,۲۱۹ ۰ ۰ ۱۸,۰۰۷,۸۷۰ ۰ ۴,۷۷۰,۰۰۰ ۱۸,۸۶۹,۷۳۲ ۴,۰۸۰,۰۰۳,۴۰۰,۰۶۲