اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 9,739,732
تعداد واحدهای باقی مانده: 40,260,268
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 183,530,775,522
قیمت صدور هر واحد (ریال): 19,093
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 18,844
قیمت آماری هر واحد (ریال): 18,844
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه گذاری : مجید پورنعمت رودسری ,امیر محمد خدیوی ,سید میلاد سعدآبادی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/11/28
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/23 19,093 18,844 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 183,530,775,522
  2 1397/05/22 18,869 18,629 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 181,440,245,101
  3 1397/05/21 18,971 18,730 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 182,423,809,517
  4 1397/05/20 18,792 18,554 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 180,709,660,196
  5 1397/05/19 19,162 18,919 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 184,262,731,602
  6 1397/05/18 19,163 18,920 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 184,271,449,417
  7 1397/05/17 19,164 18,920 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 184,280,170,829
  8 1397/05/16 19,291 19,033 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 185,372,212,224
  9 1397/05/15 19,104 18,848 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 183,578,114,164
  10 1397/05/14 18,757 18,506 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 180,247,666,170
  11 1397/05/13 18,228 17,986 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 175,176,295,496
  12 1397/05/12 18,144 17,903 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 174,374,996,357
  13 1397/05/11 18,145 17,904 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 174,382,955,689
  14 1397/05/10 18,146 17,905 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 174,390,919,646
  15 1397/05/09 17,811 17,575 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 171,177,769,891
  16 1397/05/08 17,198 16,971 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 165,289,709,893
  17 1397/05/07 16,765 16,544 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 161,137,709,512
  18 1397/05/06 16,337 16,123 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 157,032,448,798
  19 1397/05/05 16,017 15,807 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 153,954,601,218
  20 1397/05/04 16,017 15,808 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 153,961,242,762