صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۷۳۹,۷۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰,۲۶۰,۲۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۹۶,۲۷۹,۳۷۸,۲۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۱,۱۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۰,۶۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۰,۶۸۷
تاریخ انتشار
1398/07/30
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۱/۲۸
نوع صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۴۱,۱۹۵ ۴۰,۶۸۷ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۶,۲۷۹,۳۷۸,۲۶۲
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۴۱,۰۱۵ ۴۰,۵۱۰ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۴,۵۵۷,۶۹۲,۶۴۰
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۴۰,۲۳۸ ۳۹,۷۴۷ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۸۷,۱۲۴,۶۴۷,۱۱۱
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۴۱,۰۵۰ ۴۰,۵۵۶ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۵,۰۰۶,۹۵۲,۶۱۴
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۴۱,۰۵۳ ۴۰,۵۵۸ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۵,۰۲۸,۰۶۸,۰۴۳
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۴۱,۰۵۵ ۴۰,۵۶۱ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۵,۰۴۹,۱۸۴,۸۸۲
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۴۱,۰۵۷ ۴۰,۵۶۳ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۵,۰۷۰,۳۰۳,۱۲۸
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۴۰,۸۱۵ ۴۰,۳۲۴ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۲,۷۴۹,۲۰۸,۳۵۶
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۴۱,۸۱۳ ۴۱,۳۰۷ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۴۰۲,۳۲۳,۲۷۲,۶۶۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۴۲,۰۹۸ ۴۱,۵۸۸ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۴۰۵,۰۵۷,۶۲۴,۸۴۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۴۲,۱۱۴ ۴۱,۶۰۵ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۴۰۵,۲۱۹,۷۰۳,۵۹۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۴۱,۲۱۱ ۴۰,۷۱۴ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۶,۵۴۳,۵۸۵,۷۶۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۴۱,۲۱۳ ۴۰,۷۱۶ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۶,۵۶۴,۵۴۷,۲۲۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۴۱,۲۱۵ ۴۰,۷۱۸ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۶,۵۸۵,۵۱۰,۰۷۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۴۰,۵۳۷ ۴۰,۰۵۰ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۰,۰۷۹,۴۲۸,۳۵۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۴۱,۲۸۳ ۴۰,۷۸۵ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۷,۲۳۹,۰۹۴,۶۹۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۴۱,۴۳۳ ۴۰,۹۳۴ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۸,۶۸۸,۶۷۶,۰۰۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۴۱,۶۴۱ ۴۱,۱۳۹ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۴۰۰,۶۸۱,۳۵۶,۴۸۶
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۴۲,۰۰۹ ۴۱,۵۰۱ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۴۰۴,۲۱۲,۴۰۴,۷۷۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۴۲,۰۱۱ ۴۱,۵۰۴ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۴۰۴,۲۳۳,۷۶۷,۳۲۵