صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۰/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۷۳۹,۷۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰,۲۶۰,۲۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۹۷,۹۸۹,۸۲۹,۵۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۲,۰۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۱,۳۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۱,۳۲۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۲:۵۹:۳۳
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۵۱,۸۴۰ ۵۱,۱۳۰ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۴۹۷,۹۸۹,۸۲۹,۵۸۱
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۵۱,۴۴۰ ۵۰,۷۳۵ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۴۹۴,۱۴۹,۱۶۰,۶۵۳
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۵۰,۸۶۶ ۵۰,۱۷۰ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۴۸۸,۶۳۸,۵۹۵,۳۷۰
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۵۰,۸۶۸ ۵۰,۱۷۲ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۴۸۸,۶۶۴,۷۹۲,۴۴۳
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۵۰,۹۲۰ ۵۰,۲۲۰ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۴۸۹,۱۲۴,۶۸۲,۳۰۰
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۵۰,۵۰۰ ۴۹,۸۰۳ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۴۸۵,۰۶۷,۶۸۵,۹۸۲
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۵۰,۳۴۲ ۴۹,۶۴۸ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۴۸۳,۵۵۳,۸۸۶,۱۲۹
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۴۸,۳۰۱ ۴۷,۶۴۰ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۴۶۴,۰۰۲,۸۴۷,۵۳۱
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۴۶,۴۰۵ ۴۵,۷۷۱ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۴۴۵,۸۰۲,۰۴۵,۱۲۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۴۵,۹۶۵ ۴۵,۳۳۷ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۴۴۱,۵۷۲,۰۴۸,۸۰۴
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۴۵,۹۶۷ ۴۵,۳۴۰ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۴۴۱,۵۹۷,۶۴۷,۴۱۷
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۴۵,۹۷۰ ۴۵,۳۴۲ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۴۴۱,۶۲۳,۲۴۸,۰۲۹
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۴۵,۴۹۳ ۴۴,۸۷۲ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۴۳۷,۰۳۹,۵۶۱,۴۳۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۴۷,۰۸۳ ۴۶,۴۵۲ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۴۵۲,۴۲۹,۶۴۶,۸۳۹
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۴۷,۰۸۵ ۴۶,۴۵۵ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۴۵۲,۴۵۵,۳۸۳,۰۱۴
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۴۶,۵۲۹ ۴۵,۹۰۶ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۴۴۷,۱۱۶,۶۹۲,۸۱۳
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۴۸,۵۷۹ ۴۷,۹۲۷ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۴۶۶,۷۹۵,۳۶۴,۹۳۵
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۴۸,۵۸۲ ۴۷,۹۳۰ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۴۶۶,۸۲۱,۹۱۱,۰۱۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۴۸,۵۸۵ ۴۷,۹۳۲ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۴۶۶,۸۴۸,۴۵۹,۰۶۴
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۴۷,۸۹۰ ۴۷,۲۴۷ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۴۶۰,۱۷۷,۰۰۸,۷۳۴