اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 9,739,732
تعداد واحدهای باقی مانده: 40,260,268
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 278,218,912,754
قیمت صدور هر واحد (ریال): 28,967
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 28,565
قیمت آماری هر واحد (ریال): 28,565
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : مجید علی فر ,امیر محمد خدیوی ,فرزانه هاشم لو
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/11/28
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/31 28,967 28,565 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 278,218,912,754
  2 1398/02/30 28,774 28,375 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 276,360,375,205
  3 1398/02/29 28,875 28,474 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 277,330,271,423
  4 1398/02/28 28,690 28,292 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 275,560,492,980
  5 1398/02/27 28,685 28,287 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 275,511,988,537
  6 1398/02/26 28,687 28,289 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 275,527,834,793
  7 1398/02/25 28,689 28,291 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 275,543,683,994
  8 1398/02/24 28,874 28,473 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 277,318,600,526
  9 1398/02/23 28,677 28,279 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 275,433,299,733
  10 1398/02/22 28,423 28,029 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 272,994,517,367
  11 1398/02/21 28,706 28,308 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 275,714,419,801
  12 1398/02/20 29,680 29,267 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 285,053,487,565
  13 1398/02/19 29,682 29,269 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 285,070,305,033
  14 1398/02/18 29,684 29,271 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 285,087,124,943
  15 1398/02/17 28,979 28,576 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 278,322,496,134
  16 1398/02/16 29,637 29,225 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 284,645,107,160
  17 1398/02/15 30,719 30,291 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 295,025,734,149
  18 1398/02/14 31,372 30,935 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 301,296,274,463
  19 1398/02/13 30,823 30,393 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 296,022,827,679
  20 1398/02/12 30,824 30,395 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 296,040,259,367