صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۷۳۹,۷۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰,۲۶۰,۲۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۶۵,۵۱۴,۳۳۳,۸۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۹,۷۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۸,۹۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۸,۹۲۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۲:۵۹:۳۸
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۵۸,۸۹۲ ۵۸,۰۶۳ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۶۵,۵۱۴,۳۳۳,۸۳۹
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۵۸,۸۹۵ ۵۸,۰۶۶ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۶۵,۵۴۵,۵۷۸,۳۶۰
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۵۸,۸۹۸ ۵۸,۰۶۹ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۶۵,۵۷۶,۸۲۶,۸۸۹
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۵۸,۲۸۱ ۵۷,۴۶۰ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۵۹,۶۴۸,۰۱۰,۳۹۷
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۵۸,۶۵۴ ۵۷,۸۲۸ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۶۳,۲۲۸,۰۰۱,۵۸۸
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۵۹,۱۶۱ ۵۸,۳۲۸ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۶۸,۰۹۹,۲۶۱,۲۱۷
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۵۸,۲۶۱ ۵۷,۴۴۱ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۵۹,۴۶۰,۸۱۷,۰۶۶
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۵۸,۰۷۱ ۵۷,۲۵۴ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۵۷,۶۳۶,۸۲۰,۰۷۱
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۵۸,۰۷۴ ۵۷,۲۵۷ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۵۷,۶۶۷,۲۰۵,۰۳۱
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۵۸,۰۷۷ ۵۷,۲۶۰ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۵۷,۶۹۷,۵۹۴,۶۶۵
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۵۶,۹۰۴ ۵۶,۱۰۴ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۴۶,۴۳۴,۳۹۲,۹۸۳
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۵۶,۹۰۷ ۵۶,۱۰۷ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۴۶,۴۶۴,۱۶۶,۴۸۸
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۵۶,۹۸۳ ۵۶,۱۸۲ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۴۷,۱۹۴,۰۵۶,۸۵۲
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۵۶,۷۰۹ ۵۵,۹۱۶ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۴۴,۶۰۸,۱۶۹,۶۳۲
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۵۶,۷۲۰ ۵۵,۹۴۲ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۴۴,۸۵۵,۴۳۶,۴۶۱
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۵۶,۷۲۳ ۵۵,۹۴۵ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۴۴,۸۸۴,۴۳۷,۵۵۵
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۵۶,۷۲۶ ۵۵,۹۴۷ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۴۴,۹۱۳,۴۴۳,۲۶۳
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۵۵,۲۹۹ ۵۴,۵۴۱ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۳۱,۲۱۳,۵۶۲,۰۴۸
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۵۴,۶۴۵ ۵۳,۸۹۸ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۲۴,۹۴۹,۸۳۴,۴۵۷
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۵۳,۵۳۵ ۵۲,۸۰۴ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۱۴,۲۹۴,۰۳۱,۷۰۴