صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۱۶۹,۷۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۰,۸۳۰,۲۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۸۶۷,۱۱۱,۳۷۸,۸۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰۳,۸۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰۲,۴۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰۲,۴۱۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۲:۵۹:۱۷
اطلاعات صندوق
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۱/۲۸
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۲۰۳,۱۰۷ ۲۰۱,۷۳۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۷,۸۷۰ ۰ ۴,۱۷۰,۰۰۰ ۱۹,۱۶۹,۷۳۲ ۳,۸۶۷,۱۱۱,۳۷۸,۸۸۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۱۹۶,۷۸۸ ۱۹۵,۵۳۴ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۷,۸۷۰ ۰ ۴,۱۷۰,۰۰۰ ۱۹,۱۶۹,۷۳۲ ۳,۷۴۸,۳۴۱,۶۸۴,۸۰۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۹۶,۷۹۷ ۱۹۵,۵۴۳ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۷,۸۷۰ ۰ ۴,۱۷۰,۰۰۰ ۱۹,۱۶۹,۷۳۲ ۳,۷۴۸,۵۰۲,۱۴۳,۱۳۰
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱۹۶,۸۲۵ ۱۹۵,۵۷۰ ۰ ۰ ۱۷,۷۰۷,۸۷۰ ۰ ۴,۱۷۰,۰۰۰ ۱۹,۱۶۹,۷۳۲ ۳,۷۴۹,۰۲۹,۱۴۶,۴۸۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۹۹,۳۰۰ ۱۹۸,۰۵۷ ۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۱۷,۷۰۷,۸۷۰ ۰ ۴,۱۷۰,۰۰۰ ۱۹,۱۶۹,۷۳۲ ۳,۷۹۶,۷۰۸,۸۱۳,۱۰۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۹۶,۷۵۲ ۱۹۵,۴۹۲ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۷,۸۷۰ ۰ ۴,۱۷۰,۰۰۰ ۱۸,۴۶۹,۷۳۲ ۳,۶۱۰,۶۸۴,۲۹۳,۴۴۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۹۱,۳۶۱ ۱۹۰,۰۲۳ ۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۰۷,۸۷۰ ۰ ۴,۱۷۰,۰۰۰ ۱۶,۶۶۹,۷۳۲ ۳,۱۶۷,۶۴۰,۳۲۷,۱۱۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۸۴,۹۳۷ ۱۸۳,۶۱۷ ۰ ۰ ۱۴,۸۰۷,۸۷۰ ۰ ۴,۱۷۰,۰۰۰ ۱۶,۲۶۹,۷۳۲ ۲,۹۸۷,۳۹۸,۲۱۲,۲۱۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۸۵,۱۰۶ ۱۸۳,۸۲۶ ۰ ۰ ۱۴,۸۰۷,۸۷۰ ۰ ۴,۱۷۰,۰۰۰ ۱۶,۲۶۹,۷۳۲ ۲,۹۹۰,۸۰۲,۹۳۸,۹۳۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱۸۵,۱۱۵ ۱۸۳,۸۳۵ ۰ ۰ ۱۴,۸۰۷,۸۷۰ ۰ ۴,۱۷۰,۰۰۰ ۱۶,۲۶۹,۷۳۲ ۲,۹۹۰,۹۴۵,۱۸۶,۳۴۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۸۵,۱۲۴ ۱۸۳,۸۴۴ ۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۸۰۷,۸۷۰ ۰ ۴,۱۷۰,۰۰۰ ۱۶,۲۶۹,۷۳۲ ۲,۹۹۱,۰۸۷,۴۴۴,۷۸۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۷۷,۸۸۵ ۱۷۶,۵۵۹ ۰ ۰ ۱۳,۶۰۷,۸۷۰ ۰ ۴,۱۷۰,۰۰۰ ۱۵,۰۶۹,۷۳۲ ۲,۶۶۰,۶۹۲,۸۹۰,۷۰۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۷۳,۲۶۴ ۱۷۱,۹۷۳ ۰ ۰ ۱۳,۶۰۷,۸۷۰ ۰ ۴,۱۷۰,۰۰۰ ۱۵,۰۶۹,۷۳۲ ۲,۵۹۱,۵۸۵,۲۴۲,۲۷۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۶۹,۶۴۷ ۱۶۸,۳۸۳ ۰ ۰ ۱۳,۶۰۷,۸۷۰ ۰ ۴,۱۷۰,۰۰۰ ۱۵,۰۶۹,۷۳۲ ۲,۵۳۷,۴۸۰,۹۳۴,۸۴۷
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱۶۹,۳۸۵ ۱۶۸,۱۲۴ ۰ ۰ ۱۳,۶۰۷,۸۷۰ ۳۰,۰۰۰ ۴,۱۷۰,۰۰۰ ۱۵,۰۶۹,۷۳۲ ۲,۵۳۳,۵۷۸,۰۸۰,۶۹۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱۶۴,۳۶۲ ۱۶۳,۱۱۵ ۰ ۰ ۱۳,۶۰۷,۸۷۰ ۰ ۴,۱۴۰,۰۰۰ ۱۵,۰۹۹,۷۳۲ ۲,۴۶۳,۰۰۰,۱۷۷,۰۴۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱۶۴,۳۷۱ ۱۶۳,۱۲۴ ۰ ۰ ۱۳,۶۰۷,۸۷۰ ۰ ۴,۱۴۰,۰۰۰ ۱۵,۰۹۹,۷۳۲ ۲,۴۶۳,۱۳۳,۷۴۴,۵۱۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱۶۴,۴۰۷ ۱۶۳,۱۵۹ ۰ ۰ ۱۳,۶۰۷,۸۷۰ ۰ ۴,۱۴۰,۰۰۰ ۱۵,۰۹۹,۷۳۲ ۲,۴۶۳,۶۵۸,۹۲۴,۱۹۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۵۸,۲۳۲ ۱۵۷,۰۳۲ ۰ ۰ ۱۳,۶۰۷,۸۷۰ ۰ ۴,۱۴۰,۰۰۰ ۱۵,۰۹۹,۷۳۲ ۲,۳۷۱,۱۴۵,۱۵۴,۹۷۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱۵۳,۵۳۴ ۱۵۲,۳۷۱ ۰ ۰ ۱۳,۶۰۷,۸۷۰ ۰ ۴,۱۴۰,۰۰۰ ۱۵,۰۹۹,۷۳۲ ۲,۳۰۰,۷۵۸,۶۶۸,۷۷۵