اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 9,739,732
تعداد واحدهای باقی مانده: 40,260,268
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 211,888,848,857
قیمت صدور هر واحد (ریال): 21,967
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 21,755
قیمت آماری هر واحد (ریال): 21,755
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : مجید پورنعمت رودسری ,امیر محمد خدیوی ,فرزانه هاشم لو
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/11/28
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/26 21,967 21,755 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 211,888,848,857
  2 1397/06/25 22,076 21,864 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 212,944,657,540
  3 1397/06/24 22,041 21,828 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 212,600,495,659
  4 1397/06/23 22,219 22,005 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 214,318,246,542
  5 1397/06/22 22,220 22,005 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 214,326,199,656
  6 1397/06/21 22,221 22,006 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 214,334,159,645
  7 1397/06/20 21,492 21,286 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 207,315,410,300
  8 1397/06/19 21,090 20,887 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 203,436,481,696
  9 1397/06/18 20,661 20,463 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 199,304,201,851
  10 1397/06/17 20,038 19,847 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 193,300,096,499
  11 1397/06/16 20,029 19,838 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 193,216,051,603
  12 1397/06/15 20,030 19,839 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 193,222,735,837
  13 1397/06/14 20,030 19,839 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 193,229,426,890
  14 1397/06/13 19,891 19,701 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 191,881,297,669
  15 1397/06/12 19,842 19,652 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 191,408,384,635
  16 1397/06/11 19,426 19,241 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 187,405,282,096
  17 1397/06/10 19,668 19,480 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 189,731,889,996
  18 1397/06/09 19,906 19,716 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 192,027,526,745
  19 1397/06/08 19,907 19,717 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 192,034,280,958
  20 1397/06/07 19,907 19,717 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 192,041,041,773