اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 9,739,732
تعداد واحدهای باقی مانده: 40,260,268
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 225,896,134,210
قیمت صدور هر واحد (ریال): 23,411
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 23,193
قیمت آماری هر واحد (ریال): 23,193
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : مجید علی فر ,امیر محمد خدیوی ,فرزانه هاشم لو
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/11/28
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/10/25 23,411 23,193 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 225,896,134,210
  2 1397/10/24 23,367 23,151 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 225,479,799,165
  3 1397/10/23 23,384 23,168 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 225,648,429,074
  4 1397/10/22 23,299 23,083 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 224,824,345,513
  5 1397/10/21 23,314 23,100 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 224,983,578,183
  6 1397/10/20 23,316 23,101 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 224,996,645,037
  7 1397/10/19 23,318 23,102 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 225,008,962,150
  8 1397/10/18 23,279 23,063 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 224,630,637,301
  9 1397/10/17 23,079 22,865 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 222,700,216,641
  10 1397/10/16 22,919 22,708 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 221,168,377,531
  11 1397/10/15 22,968 22,764 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 221,712,885,674
  12 1397/10/14 22,855 22,640 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 220,503,879,171
  13 1397/10/13 22,856 22,641 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 220,514,212,447
  14 1397/10/12 22,857 22,642 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 220,524,550,170
  15 1397/10/11 22,990 22,773 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 221,805,998,275
  16 1397/10/10 22,797 22,583 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 219,950,267,184
  17 1397/10/09 22,820 22,606 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 220,173,398,090
  18 1397/10/08 22,806 22,592 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 220,040,008,069
  19 1397/10/07 22,575 22,363 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 217,813,083,252
  20 1397/10/06 22,577 22,364 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 217,823,285,793