صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۷۳۹,۷۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰,۲۶۰,۲۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۹۱,۹۰۱,۴۹۹,۲۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۲,۹۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۲,۰۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۲,۰۲۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۲:۵۸:۵۹
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۶۱,۶۵۷ ۶۰,۷۷۲ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۹۱,۹۰۱,۴۹۹,۲۲۹
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۶۱,۶۶۱ ۶۰,۷۷۶ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۹۱,۹۳۷,۶۵۳,۵۶۵
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۶۱,۶۶۵ ۶۰,۷۷۹ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۹۱,۹۷۳,۸۰۷,۹۲۴
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۶۰,۲۲۰ ۵۹,۳۵۵ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۷۸,۱۰۱,۹۱۸,۸۰۳
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۶۱,۳۶۳ ۶۰,۴۸۲ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۸۹,۰۸۱,۶۰۷,۰۴۲
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۶۱,۳۶۷ ۶۰,۴۸۶ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۸۹,۱۱۷,۵۹۷,۳۰۹
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۶۱,۳۷۱ ۶۰,۴۹۰ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۸۹,۱۵۳,۵۸۷,۵۹۶
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۶۱,۳۷۵ ۶۰,۴۹۳ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۸۹,۱۸۹,۵۷۷,۹۰۵
۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۶۱,۳۷۸ ۶۰,۴۹۷ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۸۹,۲۲۷,۰۶۱,۳۸۵
۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۶۱,۳۸۲ ۶۰,۵۰۱ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۸۹,۲۶۴,۶۷۴,۶۰۶
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۵۹,۹۴۰ ۵۹,۰۸۳ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۷۵,۴۵۵,۹۱۹,۵۲۳
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۶۰,۱۵۵ ۵۹,۲۹۵ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۷۷,۵۲۰,۵۴۹,۹۸۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۵۹,۳۰۲ ۵۸,۴۵۰ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۶۹,۲۸۴,۵۶۱,۰۳۳
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۵۸,۵۲۰ ۵۷,۶۶۶ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۶۱,۶۵۵,۱۵۱,۲۵۶
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۶۰,۸۶۵ ۵۹,۹۹۲ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۸۴,۳۱۰,۵۲۶,۱۵۸
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۶۰,۸۶۸ ۵۹,۹۹۶ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۸۴,۳۴۵,۷۷۹,۱۴۹
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۶۰,۸۷۲ ۶۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۸۴,۳۸۱,۰۳۳,۲۱۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۶۰,۸۴۴ ۵۹,۹۷۲ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۸۴,۱۱۳,۹۷۲,۰۵۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۶۲,۴۲۷ ۶۱,۵۲۸ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۵۹۹,۲۶۵,۱۴۲,۸۷۵
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۶۴,۶۹۹ ۶۳,۷۷۱ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۶۲۱,۱۱۶,۴۷۷,۸۵۲