اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 10,039,732
تعداد واحدهای باقی مانده: 39,960,268
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 148,373,759,487
قیمت صدور هر واحد (ریال): 14,964
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 14,779
قیمت آماری هر واحد (ریال): 14,779
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : مجید پورنعمت رودسری ,امیر محمد خدیوی ,سید میلاد سعدآبادی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/11/28
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 14,964 14,779 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 148,373,759,487
  2 1396/12/26 14,856 14,673 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 147,311,717,827
  3 1396/12/25 14,847 14,663 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 147,213,371,078
  4 1396/12/24 14,847 14,664 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 147,217,703,670
  5 1396/12/23 14,848 14,664 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 147,226,959,446
  6 1396/12/22 15,070 14,883 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 149,418,840,212
  7 1396/12/21 15,023 14,837 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 148,961,846,207
  8 1396/12/20 15,029 14,843 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 149,020,556,925
  9 1396/12/19 15,087 14,900 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 149,596,973,043
  10 1396/12/18 15,102 14,915 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 149,739,180,888
  11 1396/12/17 15,103 14,916 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 149,748,419,661
  12 1396/12/16 15,104 14,916 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 149,757,659,421
  13 1396/12/15 15,147 14,961 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 150,200,599,453
  14 1396/12/14 15,202 15,015 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 150,749,213,547
  15 1396/12/13 15,208 15,021 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 150,808,678,475
  16 1396/12/12 15,168 14,982 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 150,410,716,091
  17 1396/12/11 15,347 15,158 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 152,185,393,699
  18 1396/12/10 15,348 15,159 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 152,194,682,155
  19 1396/12/09 15,349 15,160 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 152,203,766,543
  20 1396/12/08 15,335 15,146 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 152,060,864,448
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi