اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 9,739,732
تعداد واحدهای باقی مانده: 40,260,268
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 248,072,547,510
قیمت صدور هر واحد (ریال): 25,714
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 25,470
قیمت آماری هر واحد (ریال): 25,470
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : مجید پورنعمت رودسری ,امیر محمد خدیوی ,فرزانه هاشم لو
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/11/28
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/24 25,714 25,470 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 248,072,547,510
  2 1397/07/23 25,669 25,426 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 247,640,760,749
  3 1397/07/22 24,915 24,680 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 240,373,345,064
  4 1397/07/21 24,566 24,333 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 237,001,224,506
  5 1397/07/20 25,480 25,238 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 245,813,579,993
  6 1397/07/19 25,481 25,239 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 245,824,082,111
  7 1397/07/18 25,481 25,240 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 245,828,839,690
  8 1397/07/17 25,228 24,989 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 243,386,060,850
  9 1397/07/16 25,082 24,845 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 241,979,481,102
  10 1397/07/15 24,268 24,038 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 234,127,324,429
  11 1397/07/14 24,767 24,532 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 238,937,446,693
  12 1397/07/13 25,694 25,450 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 247,878,482,689
  13 1397/07/12 25,695 25,451 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 247,889,155,136
  14 1397/07/11 25,696 25,452 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 247,899,833,460
  15 1397/07/10 25,557 25,314 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 246,554,700,361
  16 1397/07/09 26,296 26,045 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 253,674,715,521
  17 1397/07/08 26,546 26,293 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 256,088,124,437
  18 1397/07/07 25,650 25,406 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 247,448,776,827
  19 1397/07/06 24,722 24,488 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 238,507,831,447
  20 1397/07/05 24,723 24,489 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 238,517,927,806