اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 10,039,732
تعداد واحدهای باقی مانده: 39,960,268
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 139,668,426,055
قیمت صدور هر واحد (ریال): 14,087
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 13,912
قیمت آماری هر واحد (ریال): 13,912
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : مجید پورنعمت رودسری ,امیر محمد خدیوی ,سید میلاد سعدآبادی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/11/28
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/01 14,087 13,912 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 139,668,426,055
  2 1397/02/31 14,082 13,907 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 139,620,078,683
  3 1397/02/30 14,106 13,930 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 139,852,765,880
  4 1397/02/29 14,131 13,955 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 140,108,294,266
  5 1397/02/28 14,118 13,941 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 139,967,907,726
  6 1397/02/27 14,119 13,942 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 139,976,294,638
  7 1397/02/26 14,120 13,943 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 139,984,682,761
  8 1397/02/25 14,085 13,909 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 139,643,422,537
  9 1397/02/24 14,104 13,927 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 139,818,522,297
  10 1397/02/23 14,086 13,909 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 139,637,892,952
  11 1397/02/22 14,017 13,841 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 138,957,394,177
  12 1397/02/21 14,065 13,889 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 139,437,555,302
  13 1397/02/20 14,066 13,889 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 139,446,395,927
  14 1397/02/19 14,067 13,890 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 139,455,237,148
  15 1397/02/18 14,107 13,929 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 139,846,912,922
  16 1397/02/17 14,009 13,833 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 138,877,999,282
  17 1397/02/16 14,069 13,892 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 139,469,048,394
  18 1397/02/15 14,370 14,189 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 142,452,806,895
  19 1397/02/14 14,448 14,265 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 143,220,671,069
  20 1397/02/13 14,449 14,266 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 143,229,743,875
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق