صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۷۳۹,۷۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰,۲۶۰,۲۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۱۲,۹۷۰,۹۸۹,۱۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۳,۳۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۲,۷۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۲,۷۵۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱۲:۵۸:۴۸
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۴۲,۹۵۹ ۴۲,۴۰۱ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۴۱۲,۹۷۰,۹۸۹,۱۳۱
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۴۳,۱۲۸ ۴۲,۵۶۷ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۴۱۴,۵۹۳,۱۲۰,۳۲۲
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۴۲,۶۲۰ ۴۲,۰۶۶ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۴۰۹,۷۰۹,۱۰۵,۷۳۵
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۴۱,۹۹۶ ۴۱,۴۵۱ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۴۰۳,۷۱۹,۷۳۴,۱۷۵
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۴۱,۴۱۴ ۴۰,۸۷۷ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۸,۱۳۱,۰۵۴,۳۸۳
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۴۱,۴۱۶ ۴۰,۸۷۹ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۸,۱۵۳,۶۳۰,۴۸۲
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۴۱,۴۱۸ ۴۰,۸۸۲ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۸,۱۷۶,۲۰۷,۹۹۶
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۴۱,۲۷۴ ۴۰,۷۴۰ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۶,۷۹۳,۰۸۲,۱۰۲
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۴۰,۹۱۸ ۴۰,۳۸۸ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۳,۳۷۰,۹۰۰,۹۴۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۴۱,۰۰۷ ۴۰,۴۷۶ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۹۴,۲۲۱,۹۰۶,۰۸۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۴۰,۵۲۸ ۴۰,۰۰۴ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۸۹,۶۲۴,۰۴۶,۹۴۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۴۰,۲۱۲ ۳۹,۶۹۱ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۸۶,۵۸۰,۵۹۴,۳۵۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۴۰,۲۱۴ ۳۹,۶۹۳ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۸۶,۶۰۲,۹۵۲,۴۲۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۴۰,۲۱۶ ۳۹,۶۹۶ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۸۶,۶۲۵,۳۱۱,۴۳۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۴۰,۰۳۴ ۳۹,۵۱۶ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۸۴,۸۷۲,۷۴۱,۴۳۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۴۰,۱۶۰ ۳۹,۶۴۰ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۸۶,۰۸۱,۹۲۱,۸۴۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۴۰,۱۸۹ ۳۹,۶۸۰ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۸۶,۴۷۵,۲۲۸,۷۵۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۴۰,۱۳۹ ۳۹,۶۳۱ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۸۵,۹۹۶,۳۲۵,۴۱۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۴۰,۰۸۳ ۳۹,۵۷۶ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۸۵,۴۶۲,۹۰۹,۳۷۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۴۰,۰۸۵ ۳۹,۵۷۹ ۰ ۰ ۵,۴۰۷,۸۷۰ ۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۷۳۹,۷۳۲ ۳۸۵,۴۸۴,۷۴۹,۵۴۹