اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 9,739,732
تعداد واحدهای باقی مانده: 40,260,268
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 153,423,209,046
قیمت صدور هر واحد (ریال): 15,961
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 15,752
قیمت آماری هر واحد (ریال): 15,752
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : مجید پورنعمت رودسری ,امیر محمد خدیوی ,سید میلاد سعدآبادی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/11/28
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/29 15,961 15,752 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 153,423,209,046
  2 1397/03/28 15,400 15,199 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 148,037,410,749
  3 1397/03/27 15,228 15,029 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 146,377,399,902
  4 1397/03/26 14,832 14,639 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 142,579,424,617
  5 1397/03/25 14,833 14,640 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 142,588,661,750
  6 1397/03/24 14,838 14,646 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 142,644,439,738
  7 1397/03/23 14,839 14,647 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 142,653,678,065
  8 1397/03/22 14,487 14,299 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 139,269,209,494
  9 1397/03/21 14,252 14,067 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 137,011,774,950
  10 1397/03/20 14,234 14,050 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 136,839,576,879
  11 1397/03/19 14,339 14,153 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 137,847,802,114
  12 1397/03/18 14,358 14,173 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 138,043,671,592
  13 1397/03/17 14,359 14,174 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 138,053,026,855
  14 1397/03/16 14,360 14,175 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 138,062,382,199
  15 1397/03/15 14,361 14,176 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 138,071,737,623
  16 1397/03/14 14,362 14,177 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 138,081,093,129
  17 1397/03/13 14,363 14,178 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 138,090,448,715
  18 1397/03/12 14,320 14,135 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 137,672,716,696
  19 1397/03/11 14,290 14,106 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 137,386,716,905
  20 1397/03/10 14,291 14,107 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 137,396,048,173
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق