اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 10,039,732
تعداد واحدهای باقی مانده: 39,960,268
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 152,317,997,029
قیمت صدور هر واحد (ریال): 15,360
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 15,172
قیمت آماری هر واحد (ریال): 15,172
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : مجید پورنعمت رودسری ,امیر محمد خدیوی ,سید میلاد سعدآبادی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/11/28
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/29 15,360 15,172 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 152,317,997,029
  2 1396/11/28 15,361 15,172 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 152,321,139,804
  3 1396/11/27 15,407 15,218 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 152,786,986,049
  4 1396/11/26 15,408 15,219 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 152,795,303,798
  5 1396/11/25 15,408 15,220 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 152,803,943,030
  6 1396/11/24 15,344 15,157 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 152,170,188,282
  7 1396/11/23 15,332 15,145 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 152,051,181,734
  8 1396/11/22 15,326 15,139 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 151,991,935,667
  9 1396/11/21 15,327 15,140 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 152,000,213,373
  10 1396/11/20 15,383 15,195 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 152,553,442,912
  11 1396/11/19 15,384 15,196 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 152,561,757,742
  12 1396/11/18 15,385 15,197 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 152,570,074,970
  13 1396/11/17 15,272 15,086 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 151,456,955,359
  14 1396/11/16 15,281 15,094 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 151,544,350,290
  15 1396/11/15 15,183 14,998 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 150,580,711,461
  16 1396/11/14 15,184 14,999 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 150,584,095,882
  17 1396/11/13 15,333 15,146 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 152,064,650,926
  18 1396/11/12 15,334 15,147 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 152,072,941,178
  19 1396/11/11 15,335 15,148 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 152,081,233,789
  20 1396/11/10 15,307 15,121 0 0 5,407,870 0 1,000,000 10,039,732 151,806,647,195
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق