اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 9,739,732
تعداد واحدهای باقی مانده: 40,260,268
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 246,921,361,222
قیمت صدور هر واحد (ریال): 25,601
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 25,352
قیمت آماری هر واحد (ریال): 25,352
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری : مجید علی فر ,امیر محمد خدیوی ,فرزانه هاشم لو
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/11/28
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/27 25,601 25,352 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 246,921,361,222
  2 1397/12/26 25,084 24,832 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 241,857,888,864
  3 1397/12/25 24,880 24,630 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 239,893,172,278
  4 1397/12/24 24,297 24,054 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 234,279,352,068
  5 1397/12/23 24,299 24,055 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 234,293,010,100
  6 1397/12/22 24,300 24,057 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 234,306,670,232
  7 1397/12/21 24,157 23,915 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 232,921,739,783
  8 1397/12/20 24,129 23,885 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 232,629,738,818
  9 1397/12/19 23,775 23,534 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 229,216,794,892
  10 1397/12/18 23,462 23,224 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 226,195,566,238
  11 1397/12/17 23,508 23,270 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 226,642,072,581
  12 1397/12/16 23,510 23,271 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 226,656,897,761
  13 1397/12/15 23,511 23,273 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 226,671,723,368
  14 1397/12/14 23,464 23,227 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 226,219,997,846
  15 1397/12/13 23,641 23,402 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 227,924,484,892
  16 1397/12/12 23,832 23,590 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 229,758,901,982
  17 1397/12/11 23,814 23,573 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 229,593,831,784
  18 1397/12/10 23,902 23,660 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 230,439,798,246
  19 1397/12/09 23,904 23,661 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 230,454,852,614
  20 1397/12/08 23,905 23,663 0 0 5,407,870 0 1,300,000 9,739,732 230,469,907,406