صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
اهداف صندوق

 

 

 

 

اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري

هدف از تشکیل صندوق، پیروی از شاخص قیمت و بازده نقدی یا همان شاخص کل، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی متنوع از دارایی¬های موضوع بند 2-3 اساسنامه و با رعایت محدودیت¬های بند 2-4 است به قسمی که بازدهی صندوق قبل از کسر هزینه¬های صندوق، از متوسط بازدهی شاخص سی شرکت بزرگ بیشتر باشد. در ضمن هزینة کارمزد ارکان صندوق در حداقل ممکن در نظر گرفته شده است تا بازدهی صندوق پس از کسر هزینه¬ها، از متوسط بازدهی کل بورس تهران، انحراف زیادی نداشته باشد.

الزامات سرمايه گذاري صندوق

نصاب دارایی ها در صندوق سرمایه گذاری شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه

اين صندوق از نوع صندوق‌ سرمايه‌گذاري قابل معامله شاخصی است. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارايي هاي صندوق
1- سهام و حق تقدم 30 شرکت فهرست شده در لیست شاخص 30 شرکت بزرگ حداقل 80 درصد
سهام و حق تقدم سهام سایر شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس، بازار اول و دوم فرابورس که شرایط لازم را دارند، وجه نقد، سپرده¬های بانکی، گواهی سپرده، اوراق مشارکت، و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداکثر 20 درصد
مطابق حدنصاب های موضوع بند 2-3 اساسنامه عمدة دارایی های صندوق به سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران که در فهرست سی شرکت بزرگ قرار دارند، اختصاص می یابد که به آن سبد صندوق اطلاق می شود. تشکیل و بازنگری سبد صندوق بر اساس رویه ای است که با رعایت اصول زیر توسط مدیر صندوق تنظیم و نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت می رسد. مطابق با رویه مذکور، حداکثر سرمایه-گذاری صندوق در فرابورس ایران برابر با 5 درصد می باشد.