صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹ صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه- حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹ صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه- حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF) دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF) دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF)-- حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ صورتهای مالی ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF)-حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ صورتهای مالی ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF) حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰- حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF) دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به۱۴۰۰/۰۳/۳۱صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF) دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه-حسابرسی - شده دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه - حسابرسی شده دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه-حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه - حسابرسی نشده دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۹صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۹صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۹۹صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF) دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF) - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF) - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ پرتفوی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF) دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF) حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF) حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF) دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF) دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به۱۳۹۹/۰۳/۳۱صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به۱۳۹۹/۰۳/۳۱صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ خرداد ۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF) - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF) - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه - حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ افشای پورتفوی ماهانه صندوق شاخصی منتهی به۲۹ اسفند ماه۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ اصلاحیه - پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF) دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF) دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ صورتهای مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF) (صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF) (صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸۰۶۳۱ - حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ گزارش عملکرد منتهی ۱۳۹۸۰۶۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ افشای پرتفوی ماهانه منتهی به۳۱ مرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ - صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF) دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ اصلاحیه صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه(ETF) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ گزارش افشای پرتفوی ماهانه برای دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ گزارش افشای عملکرد ماهانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش صورتهای مالی سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ - حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ پرتفوی ماهانه منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ گزارش صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه - حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آذر ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ گزارش عملکرد منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷ صندوق سرمایه گذاری ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه- حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷.۰۶.۳۱ صندوق شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه-حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷.۰۶.۳۱ صندوق سرمایه گذاری شاخص ۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ گزارش افشای پورتفوی شهریور ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ گزارش افشای پورتفو خردادماه سال ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ افشای پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ افشای پورتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷.۰۳.۳۱ - تایید شده متولی دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ گزارش افشای عملکرد ماهانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی شده-اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ گزارش افشای عملکرد ماهانه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ صورتهای مالی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ گزارش عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ (نهایی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ گزارش افشای عملکرد ماهانه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ گزارش افشای عملکرد ماهانه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ثبت صورتجلسه مجمع تغییر رکن بازارگردان صندوق توسط سازمان بورس دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ گزارش عملکرد ماهانه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورتهای مالی ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به آذر ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ گزارش عملکرد ماهانه منتهی به آذر ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ (نهایی شده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ (نهایی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ صورت های مالی حسابرسی شده ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ صورت های مالی حسابرسی نشده ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۹۶. دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ صورت مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۹۶ حابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ صورت مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ صورت مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ صورت های مالی حسابرسی نشده ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ صورت مالی حسابرسی شده ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (اصلاح شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ صورت مالی حسابرسی شده ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ صورت مالی سال مالی نتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ صورت مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ گزارش عملکرد منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ صورت مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ صورت مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ صورت مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ گزارش عملکرد منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ صورت مالی ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ صورتهای مالی حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ صورتهای مالی حسابرسی نشده دانلود