صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ صورتجلسه مجمع سالیانه اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ اساسنامه صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ تغییرات اساسنامه ای مجمع مورخ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ صورت جلسه تغییر صاحبین امضای مجاز مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ مجمع تغییر مدیر مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ تغییرات اساس نامه