صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تائیدیه سازمان بورس جهت ثبت مجمع ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
۲ تائیدیه سازمان بورس جهت ثبت مجمع ساعت ۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
۳ صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه‌ای مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۴ صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
۶ دعوت به مجمع سالیانه صندوق و مجمع تغییرات امید نامه و اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
۷ تغییر هزینه های صندوق به استناد مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
۸ تاییدیه سازمان برای مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ درخصوص تغییر مبلغ هزینه ها دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
۹ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
۱۰ تشکیل مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۱۱ تاییدیه شرکت بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر تغییر رکن بازارگردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۱۲ بارگزاری فایل صورتجلسه مجمع تغییر رکن بازارگردان صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
۱۳ ثبت صورتجلسه مجمع تغییر رکن بازارگردان صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
۱۴ برگزاری مجمع صندوق (تغییر رکن بازارگردان صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
۱۵ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۶/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
۱۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۶/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
۱۷ صورتجلسه مجمع تصویب هزینه های صندوق شاخصی ساعت ۱۰:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
۱۸ صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی صندوق شاخصی ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
۱۹ مجمع تغییر امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۰۲
۲۰ مجمع تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
۲۱ صورت جلسه مجمع تغییر هزینه ها دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۲۲ مجمع تغییر بازارگردان دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۱۰
۲۳ مجمع سالیانه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۱۳
۲۴ صورتجلسه مجمع موسس صندوق شاخصی فیروزه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۱۹