صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه تغییر صاحبان امضا مجاز دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
۲ تائیدیه سازمان بورس جهت ثبت مجمع ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
۳ تائیدیه سازمان بورس جهت ثبت مجمع ساعت ۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
۴ صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه‌ای مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۵ صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۶ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
۷ دعوت به مجمع سالیانه صندوق و مجمع تغییرات امید نامه و اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
۸ تغییر هزینه های صندوق به استناد مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
۹ تاییدیه سازمان برای مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ درخصوص تغییر مبلغ هزینه ها دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
۱۰ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
۱۱ تشکیل مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۱۲ تاییدیه شرکت بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر تغییر رکن بازارگردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۱۳ بارگزاری فایل صورتجلسه مجمع تغییر رکن بازارگردان صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
۱۴ ثبت صورتجلسه مجمع تغییر رکن بازارگردان صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
۱۵ برگزاری مجمع صندوق (تغییر رکن بازارگردان صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
۱۶ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۶/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
۱۷ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۶/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
۱۸ صورتجلسه مجمع تصویب هزینه های صندوق شاخصی ساعت ۱۰:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
۱۹ صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی صندوق شاخصی ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
۲۰ مجمع تغییر امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۰۲
۲۱ مجمع تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
۲۲ صورت جلسه مجمع تغییر هزینه ها دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۲۳ مجمع تغییر بازارگردان دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۱۰
۲۴ مجمع سالیانه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۱۳
۲۵ صورتجلسه مجمع موسس صندوق شاخصی فیروزه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۱۹