صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۲ تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ساعت ۱۱:۰۰ صندوق سرمايه گذاري شاخصي ۳۰ شرکت بزرگ فيروزه(ETF) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۳ لیست حاضرین در مجمع اساسنامه ای مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ساعت ۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۴ آگهی دعوت مجمع اساسنامه ای مورخ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ساعت ۱۱. صندوق سرمايه گذاري شاخصي ۳۰ شرکت بزرگ فيروزه دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
۵ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۶ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۷ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۸ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۹ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۱۰ تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ساعت ۱۱ صندوق سرمايه گذاري شاخصي ۳۰ شرکت بزرگ فيروزه(ETF) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۱۱ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۱۲ آگهی دعوت به مجمع اساسنامه ای صندوق سرمايه گذاري شاخصي ۳۰ شرکت بزرگ فيروزه(ETF) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۳ صورتجلسه مجمع امیدنامه ای مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۱۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۱۵ آگهی دعوت به مجمع امیدنامه ای صندوق سرمايه گذاري شاخصي ۳۰ شرکت بزرگ فيروزه(ETF) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۱۶ تائیدیه مجمع ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ توسط سازمان بورس دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۱۷ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۱۸ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۱۹ دعوت به مجمع سالیانه و اساسنامه ای و امیدنامه ای مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۲۰ تائیدیه مجمع ۱۲:۰۰مورخ ۹۹/۰۸/۲۰ توسط سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۲۱ تصميمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰صندوق سرمايه گذاري شاخصي ۳۰ شرکت بزرگ فيروزه(ETF) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۲۲ تائیدیه مجمع تصویب صورتها مالی توسط سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۲۳ تائیدیه سازمان مبنیبر تعیین صاحبان امضا مجاز دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۲۴ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۲۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۲۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۲۷ اسامی حاضرین در جلسه مجمع روز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۲۸ اسامی حاضرین در جلسه مجمع روز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۲۹ تائیدیه سازمان بورس مبنی بر ثبت صورتجلسه تغییر مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
۳۰ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۳۱ لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
۳۲ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ با موضوع تغییر مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۳۳ صورتجلسه تغییر صاحبان امضا مجاز دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
۳۴ تائیدیه سازمان بورس جهت ثبت مجمع ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
۳۵ تائیدیه سازمان بورس جهت ثبت مجمع ساعت ۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
۳۶ صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه‌ای مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۳۷ صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
۳۸ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ساعت صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
۳۹ دعوت به مجمع سالیانه صندوق و مجمع تغییرات امید نامه و اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
۴۰ تغییر هزینه های صندوق به استناد مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
۴۱ تاییدیه سازمان برای مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ درخصوص تغییر مبلغ هزینه ها دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
۴۲ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
۴۳ تشکیل مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۴۴ تاییدیه شرکت بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر تغییر رکن بازارگردان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۴۵ بارگزاری فایل صورتجلسه مجمع تغییر رکن بازارگردان صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
۴۶ ثبت صورتجلسه مجمع تغییر رکن بازارگردان صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
۴۷ برگزاری مجمع صندوق (تغییر رکن بازارگردان صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
۴۸ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۶/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
۴۹ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۶/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
۵۰ صورتجلسه مجمع تصویب هزینه های صندوق شاخصی ساعت ۱۰:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
۵۱ صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی صندوق شاخصی ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
۵۲ مجمع تغییر امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۰۲
۵۳ مجمع تصویب صورت های مالی دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
۵۴ صورت جلسه مجمع تغییر هزینه ها دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۵۵ مجمع تغییر بازارگردان دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۱۰
۵۶ مجمع سالیانه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۱۳
۵۷ صورتجلسه مجمع موسس صندوق شاخصی فیروزه دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۱۹