مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 بارگزاری فایل صورتجلسه مجمع تغییر رکن بازارگردان صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه دریافت خبر 1396/12/06
2 ثبت صورتجلسه مجمع تغییر رکن بازارگردان صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1396/12/05
3 برگزاری مجمع صندوق (تغییر رکن بازارگردان صندوق) دریافت خبر 1396/11/25
4 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 96/04/11 ساعت 10:30 دریافت خبر 1396/05/24
5 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 96/04/11 ساعت 10 دریافت خبر 1396/05/24
6 صورتجلسه مجمع تصویب هزینه های صندوق شاخصی ساعت 10:30 دریافت خبر 1396/04/25
7 صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی صندوق شاخصی ساعت 10 دریافت خبر 1396/04/25
8 مجمع تغییر امیدنامه دریافت خبر 1395/09/02
9 مجمع تصویب صورت های مالی دریافت خبر 1395/03/23
10 صورت جلسه مجمع تغییر هزینه ها دریافت خبر 1395/03/11
11 مجمع تغییر بازارگردان دریافت خبر 1394/05/10
12 مجمع سالیانه منتهی به 1393/12/29 دریافت خبر 1394/04/13
13 صورتجلسه مجمع موسس صندوق شاخصی فیروزه دریافت خبر 1394/02/19
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق