رديف نام تعداد
1 شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) 1،500،000
2 شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص) 500،000