صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ تغییرات امیدنامه ای صندوق مطابق با جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ تغییر سقف هزینه ها مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ تغییرات مجمع ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ تغییرات مجمع ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ تغییرات مجمع ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۵/۲۵ تغییرات مجمع ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۲/۱۴ تغییرات مجمع ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ تغییر امیدنامه و تغییر رویه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ تغییرات مجمع ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ تغییر سقف هزینه ها تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ تغییر بازارگردان تغییرات امیدنامه