صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1399/01/20
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1399/01/20
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست