صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/04 ساعت12:30
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/04 ساعت12:30
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست