صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع اساسنامه ای صندوق سرمايه گذاري شاخصي 30 شرکت بزرگ فيروزه(ETF)
منبع -
مقدمه مجمع اساسنامه ای صندوق سرمايه گذاري شاخصي 30 شرکت بزرگ فيروزه(ETF) با دستور جلسه تغیییر متولی صندوق در روز دوشنبه 1399/08/20 در دفتر مرکزی صندوق تشکیل می گردد.
متن خبر
پیوست