صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تائیدیه مجمع 12:00مورخ 99/08/20 توسط سازمان بورس
منبع -
مقدمه تائیدیه مجمع 12:00مورخ 99/08/20 توسط سازمان بورس
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست