صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ 1400/10/06 ساعت 11:00
منبع -
مقدمه اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ 1400/10/06 ساعت 11:00
متن خبر

اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ 1400/10/06 ساعت 11:00

پیوست
مشاهده پیوست