صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 فیروزه 1401/02/26 199,176 198,043 198,043 0 0 22,207,870 0 13,500,000 14,339,732 2,839,887,279,490
2 فیروزه 1401/02/25 198,325 197,185 197,185 0 0 22,207,870 0 13,500,000 14,339,732 2,827,578,637,014
3 فیروزه 1401/02/24 198,840 197,696 197,696 0 0 22,207,870 0 13,500,000 14,339,732 2,834,906,049,966
4 فیروزه 1401/02/23 197,413 196,278 196,278 0 0 22,207,870 0 13,500,000 14,339,732 2,814,578,345,410
5 فیروزه 1401/02/22 197,423 196,288 196,288 0 0 22,207,870 0 13,500,000 14,339,732 2,814,722,291,601
6 فیروزه 1401/02/21 197,433 196,298 196,298 0 0 22,207,870 0 13,500,000 14,339,732 2,814,866,249,565
7 فیروزه 1401/02/20 194,976 193,858 193,858 0 0 22,207,870 0 13,500,000 14,339,732 2,779,875,354,341
8 فیروزه 1401/02/19 193,805 192,696 192,696 0 0 22,207,870 0 13,500,000 14,339,732 2,763,203,370,702
9 فیروزه 1401/02/18 197,018 195,886 195,886 0 0 22,207,870 0 13,500,000 14,339,732 2,808,956,372,017
10 فیروزه 1401/02/17 196,202 195,076 195,076 0 0 22,207,870 0 13,500,000 14,339,732 2,797,335,836,707
11 فیروزه 1401/02/16 195,236 194,116 194,116 0 0 22,207,870 0 13,500,000 14,339,732 2,783,574,685,383
12 فیروزه 1401/02/15 195,246 194,126 194,126 0 0 22,207,870 0 13,500,000 14,339,732 2,783,716,857,867
13 فیروزه 1401/02/14 195,256 194,136 194,136 0 0 22,207,870 0 13,500,000 14,339,732 2,783,859,041,960
14 فیروزه 1401/02/13 195,265 194,146 194,146 0 0 22,207,870 0 13,500,000 14,339,732 2,784,001,237,635
15 فیروزه 1401/02/12 195,275 194,156 194,156 0 0 22,207,870 0 13,500,000 14,339,732 2,784,143,444,873
16 فیروزه 1401/02/11 194,123 193,017 193,017 0 0 22,207,870 0 13,500,000 14,339,732 2,767,809,215,109
17 فیروزه 1401/02/10 193,854 192,771 192,771 0 0 22,207,870 0 13,500,000 14,339,732 2,764,288,771,152
18 فیروزه 1401/02/09 194,132 193,075 193,075 0 0 22,207,870 0 13,500,000 14,339,732 2,768,637,569,391
19 فیروزه 1401/02/08 194,141 193,084 193,084 0 0 22,207,870 0 13,500,000 14,339,732 2,768,772,482,548
20 فیروزه 1401/02/07 194,150 193,093 193,093 0 0 22,207,870 0 13,500,000 14,339,732 2,768,907,407,152