صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۸۶۱ ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۶۹۳ ۹۹.۰۳ % ۹۹۹ ۰.۹۷ % ۰ ۰ %
۱۸۶۲ ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۶۹۳ ۹۹.۰۸ % ۹۴۰ ۰.۹۲ % ۰ ۰ %
۱۸۶۳ ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۶۹۳ ۹۹.۱۴ % ۸۸۰ ۰.۸۶ % ۰ ۰ %
۱۸۶۴ ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۶۹۳ ۹۹.۲ % ۸۲۱ ۰.۸ % ۰ ۰ %
۱۸۶۵ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۶۹۳ ۹۹.۲۶ % ۷۶۲ ۰.۷۴ % ۰ ۰ %
۱۸۶۶ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۶۹۳ ۹۹.۳۱ % ۷۰۲ ۰.۶۹ % ۰ ۰ %