صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۵۹۳,۵۷۹ ۹۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵۳ ۰.۰۶ % ۳,۰۸۵ ۰.۵۲ % ۲۳۸,۹۳۲ ۴۰.۰۲ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۵۹۳,۵۷۹ ۹۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵۳ ۰.۰۶ % ۳,۰۸۶ ۰.۵۲ % ۲۳۸,۹۳۲ ۴۰.۰۲ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۵۹۳,۵۷۹ ۹۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵۳ ۰.۰۶ % ۳,۰۸۸ ۰.۵۲ % ۲۳۸,۹۳۲ ۴۰.۰۲ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۵۷۹,۶۷۲ ۹۸.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۵۳ ۰.۴۹ % ۳,۰۸۹ ۰.۵۳ % ۲۳۴,۲۶۳ ۴۰ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۵۹۰,۶۱۶ ۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۵۳ ۰.۴۸ % ۳,۰۹۱ ۰.۵۲ % ۲۴۱,۱۰۶ ۴۰.۴۲ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۵۹۰,۶۱۶ ۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۵۳ ۰.۴۸ % ۳,۰۹۲ ۰.۵۲ % ۲۴۱,۱۰۶ ۴۰.۴۲ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۵۹۰,۶۱۶ ۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۵۳ ۰.۴۸ % ۳,۰۹۴ ۰.۵۲ % ۲۴۱,۱۰۶ ۴۰.۴۲ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۵۹۰,۶۱۶ ۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۵۳ ۰.۴۸ % ۳,۰۹۵ ۰.۵۲ % ۲۴۱,۱۰۶ ۴۰.۴۲ %
۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۵۹۰,۶۱۶ ۹۹.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۵۳ ۰.۴۸ % ۲,۵۵۳ ۰.۴۳ % ۲۴۱,۱۰۶ ۴۰.۴۵ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۵۹۰,۶۱۶ ۹۹.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۵۳ ۰.۴۸ % ۲,۵۵۷ ۰.۴۳ % ۲۴۱,۱۰۶ ۴۰.۴۵ %