صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۵۷۴,۲۷۲ ۹۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۲۲ ۰.۲۵ % ۳,۹۸۹ ۰.۶۹ % ۲۳۴,۶۳۰ ۴۰.۴۸ %
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۵۷۶,۳۰۱ ۹۹.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲۷ ۰.۱۶ % ۴,۴۸۶ ۰.۷۷ % ۲۳۶,۲۵۰ ۴۰.۶۱ %
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۵۷۱,۳۰۴ ۹۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲۷ ۰.۱۶ % ۳,۰۵۷ ۰.۵۳ % ۲۳۶,۵۰۹ ۴۱.۱۱ %
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۵۷۲,۰۷۶ ۹۹.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۲۷ ۰.۱۶ % ۲,۸۷۷ ۰.۵ % ۲۳۸,۸۸۹ ۴۱.۴۸ %
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۵۸۴,۵۹۷ ۹۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۳۶ ۰.۱۹ % ۳,۶۵۳ ۰.۶۲ % ۲۴۹,۹۶۵ ۴۲.۴۱ %
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۵۸۴,۵۹۷ ۹۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۳۶ ۰.۱۹ % ۳,۶۵۴ ۰.۶۲ % ۲۴۹,۹۶۵ ۴۲.۴۱ %
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۵۸۴,۵۹۷ ۹۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۳۶ ۰.۱۹ % ۳,۶۵۵ ۰.۶۲ % ۲۴۹,۹۶۵ ۴۲.۴۱ %
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۵۸۴,۲۹۵ ۹۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵ ۰.۰۱ % ۴,۷۴۷ ۰.۸۱ % ۲۴۹,۲۴۱ ۴۲.۳۱ %
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۶۰۲,۷۷۶ ۹۸.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۸۰۳ ۰.۶۲ % ۴,۷۴۸ ۰.۷۸ % ۲۵۹,۵۴۹ ۴۲.۴۶ %
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۶۲۱,۹۴۰ ۹۸.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۸۰۳ ۰.۶ % ۴,۷۴۹ ۰.۷۵ % ۲۶۸,۵۴۸ ۴۲.۵۹ %