صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۳۹۴,۱۹۲ ۸۹.۷۵ % ۳۴,۳۳۹ ۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۹۹ ۰.۰۲ % ۱۰,۵۸۷ ۲.۴۱ % ۱۵۴,۳۹۵ ۳۵.۱۵ %
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۳۸۲,۸۱۳ ۸۹.۴۸ % ۳۴,۳۲۷ ۸.۰۲ % ۰ ۰ % ۹۹ ۰.۰۲ % ۱۰,۵۸۷ ۲.۴۷ % ۱۴۴,۶۱۹ ۳۳.۸ %
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۳۷۹,۲۱۵ ۸۹.۳۹ % ۳۴,۳۱۵ ۸.۰۹ % ۰ ۰ % ۹۹ ۰.۰۲ % ۱۰,۵۸۸ ۲.۵ % ۱۴۲,۱۰۸ ۳۳.۵ %
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۳۷۷,۲۲۵ ۸۹.۳ % ۳۴,۴۹۴ ۸.۱۷ % ۰ ۰ % ۹۹ ۰.۰۲ % ۱۰,۵۸۹ ۲.۵۱ % ۱۳۹,۶۹۱ ۳۳.۰۷ %
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۳۷۹,۴۰۹ ۸۹.۳۹ % ۳۴,۳۳۵ ۸.۰۹ % ۰ ۰ % ۹۹ ۰.۰۲ % ۱۰,۵۹۰ ۲.۵ % ۱۴۰,۰۰۲ ۳۲.۹۹ %
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۳۷۴,۴۴۷ ۸۹.۲۷ % ۳۴,۲۹۵ ۸.۱۸ % ۰ ۰ % ۹۹ ۰.۰۲ % ۱۰,۵۹۰ ۲.۵۳ % ۱۳۷,۱۳۴ ۳۲.۷ %
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۳۷۴,۴۴۷ ۸۹.۲۷ % ۳۴,۲۹۵ ۸.۱۸ % ۰ ۰ % ۹۹ ۰.۰۲ % ۱۰,۵۹۱ ۲.۵۳ % ۱۳۷,۱۳۴ ۳۲.۷ %
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۳۷۴,۴۴۷ ۸۹.۲۷ % ۳۴,۲۹۵ ۸.۱۸ % ۰ ۰ % ۹۹ ۰.۰۲ % ۱۰,۵۹۲ ۲.۵۳ % ۱۳۷,۱۳۴ ۳۲.۷ %
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۳۷۱,۰۷۱ ۸۹.۲ % ۳۴,۲۵۵ ۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۹۹ ۰.۰۲ % ۱۰,۵۹۳ ۲.۵۵ % ۱۳۶,۹۲۱ ۳۲.۹۱ %
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۳۷۲,۵۵۴ ۸۹.۲۱ % ۳۴,۳۷۱ ۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۹۹ ۰.۰۲ % ۱۰,۵۹۳ ۲.۵۴ % ۱۳۸,۴۶۱ ۳۳.۱۵ %