صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۴۱۴,۶۲۸ ۹۳.۸۹ % ۱۳,۸۸۱ ۳.۱۴ % ۰ ۰ % ۴,۶۷۶ ۱.۰۶ % ۸,۴۲۶ ۱.۹۱ % ۱۷۶,۱۰۱ ۳۹.۸۸ %
۸۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۴۲۰,۵۰۸ ۹۲.۱۹ % ۲۲,۵۲۵ ۴.۹۴ % ۰ ۰ % ۴,۶۷۶ ۱.۰۳ % ۸,۴۲۶ ۱.۸۵ % ۱۷۱,۴۷۵ ۳۷.۵۹ %
۸۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۴۲۰,۵۰۸ ۹۲.۱۹ % ۲۲,۵۲۵ ۴.۹۴ % ۰ ۰ % ۴,۶۷۶ ۱.۰۳ % ۸,۴۲۶ ۱.۸۵ % ۱۷۱,۴۷۵ ۳۷.۵۹ %
۸۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۴۱۵,۲۴۵ ۹۲.۱۲ % ۲۲,۴۲۴ ۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۲۲۸ ۰.۰۵ % ۱۲,۸۷۵ ۲.۸۶ % ۱۶۸,۷۲۷ ۳۷.۴۳ %
۸۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۴۳۴,۸۵۸ ۹۲.۲۲ % ۲۴,۱۹۴ ۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۶ ۰.۲۹ % ۱۱,۱۴۴ ۲.۳۶ % ۱۷۶,۹۴۴ ۳۷.۵۲ %
۸۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۴۳۴,۸۵۸ ۹۲.۲۲ % ۲۴,۱۹۴ ۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۶ ۰.۲۹ % ۱۱,۱۴۵ ۲.۳۶ % ۱۷۶,۹۴۴ ۳۷.۵۲ %
۸۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۴۳۴,۸۵۸ ۹۲.۲۲ % ۲۴,۱۹۴ ۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۶ ۰.۲۹ % ۱۱,۱۴۵ ۲.۳۶ % ۱۷۶,۹۴۴ ۳۷.۵۲ %
۸۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۴۲۸,۱۶۴ ۹۲.۱۱ % ۲۴,۱۹۱ ۵.۲ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۶ ۰.۲۹ % ۱۱,۱۴۵ ۲.۴ % ۱۷۲,۶۱۱ ۳۷.۱۳ %
۸۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۴۲۵,۰۴۷ ۹۲.۰۵ % ۲۴,۲۰۲ ۵.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۹ ۰.۲۹ % ۱۱,۱۴۳ ۲.۴۱ % ۱۷۰,۷۲۰ ۳۶.۹۷ %
۹۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۴۱۸,۷۸۹ ۹۱.۹۴ % ۲۴,۲۰۲ ۵.۳۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۹ ۰.۳ % ۱۱,۱۴۳ ۲.۴۵ % ۱۶۸,۵۹۱ ۳۷.۰۱ %