صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۴۱۶,۱۹۰ ۹۱.۹ % ۲۴,۱۸۸ ۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۴۸۵ ۰.۱۱ % ۱۲,۰۰۷ ۲.۶۵ % ۱۶۶,۷۳۰ ۳۶.۸۲ %
۹۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۴۱۲,۵۴۴ ۹۱.۸۴ % ۲۵,۰۲۹ ۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۴۸۵ ۰.۱۱ % ۱۱,۱۴۴ ۲.۴۸ % ۱۶۵,۴۹۶ ۳۶.۸۴ %
۹۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۴۱۲,۵۴۴ ۹۱.۸۴ % ۲۵,۰۲۹ ۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۴۸۵ ۰.۱۱ % ۱۱,۱۴۴ ۲.۴۸ % ۱۶۵,۴۹۶ ۳۶.۸۴ %
۹۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۴۱۲,۵۴۴ ۹۱.۸۴ % ۲۵,۰۲۹ ۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۴۸۵ ۰.۱۱ % ۱۱,۱۴۵ ۲.۴۸ % ۱۶۵,۴۹۶ ۳۶.۸۴ %
۹۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۴۱۵,۵۶۱ ۹۱.۹۳ % ۲۴,۹۸۸ ۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۴۸۶ ۰.۱۱ % ۱۱,۰۰۷ ۲.۴۴ % ۱۶۸,۵۱۶ ۳۷.۲۸ %
۹۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۴۱۰,۷۰۹ ۹۱.۸۵ % ۲۴,۹۵۹ ۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۴۸۶ ۰.۱۱ % ۱۱,۰۰۸ ۲.۴۶ % ۱۶۶,۸۴۴ ۳۷.۳۱ %
۹۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۴۰۶,۱۱۰ ۹۱.۷۶ % ۲۴,۹۵۰ ۵.۶۴ % ۰ ۰ % ۱۰۰ ۰.۰۲ % ۱۱,۳۹۴ ۲.۵۷ % ۱۶۲,۳۹۸ ۳۶.۷ %
۹۸ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۴۰۲,۸۱۴ ۹۱.۶۲ % ۲۵,۷۵۷ ۵.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۰۰ ۰.۰۲ % ۱۱,۰۰۹ ۲.۵ % ۱۶۱,۷۶۶ ۳۶.۷۹ %
۹۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۳۹۳,۷۰۲ ۸۹.۶۵ % ۳۴,۳۳۹ ۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۹۹ ۰.۰۲ % ۱۱,۰۱۰ ۲.۵۱ % ۱۵۴,۳۹۵ ۳۵.۱۶ %
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۳۹۳,۷۰۲ ۸۹.۶۵ % ۳۴,۳۳۹ ۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۹۹ ۰.۰۲ % ۱۱,۰۱۰ ۲.۵۱ % ۱۵۴,۳۹۵ ۳۵.۱۶ %