صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۴۶۵,۱۵۸ ۹۴.۷۵ % ۱۳,۱۷۶ ۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۸ ۰ % ۱۲,۵۹۴ ۲.۵۷ % ۱۹۳,۳۴۱ ۳۹.۳۸ %
۷۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۴۶۵,۱۵۸ ۹۴.۷۵ % ۱۳,۱۷۶ ۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۸ ۰ % ۱۲,۵۹۲ ۲.۵۷ % ۱۹۳,۳۴۱ ۳۹.۳۸ %
۷۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۴۶۸,۳۷۶ ۹۵.۳۲ % ۱۳,۱۷۶ ۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۸ ۰ % ۹,۸۰۶ ۲ % ۱۹۶,۵۶۰ ۴۰ %
۷۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۴۶۵,۶۶۹ ۹۴.۹۸ % ۱۳,۱۸۲ ۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۳,۰۱۸ ۰.۶۲ % ۸,۴۲۲ ۱.۷۲ % ۱۹۶,۱۰۸ ۴۰ %
۷۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۴۶۴,۱۹۴ ۹۴.۹۸ % ۱۳,۱۱۵ ۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۳,۰۱۸ ۰.۶۲ % ۸,۴۲۳ ۱.۷۲ % ۱۹۶,۵۶۳ ۴۰.۲۲ %
۷۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۴۴۱,۶۷۶ ۹۴.۷۴ % ۱۳,۰۵۵ ۲.۸ % ۰ ۰ % ۳,۰۱۸ ۰.۶۵ % ۸,۴۲۳ ۱.۸۱ % ۱۸۵,۰۲۱ ۳۹.۶۹ %
۷۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۴۲۳,۳۹۹ ۹۴.۱۷ % ۱۳,۱۰۶ ۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۴,۷۰۵ ۱.۰۵ % ۸,۴۲۴ ۱.۸۷ % ۱۷۸,۵۶۰ ۳۹.۷۱ %
۷۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۴۱۹,۲۰۹ ۹۴.۱۲ % ۱۳,۰۴۰ ۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۴,۶۷۶ ۱.۰۵ % ۸,۴۵۳ ۱.۹ % ۱۷۵,۷۸۶ ۳۹.۴۷ %
۷۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۴۱۹,۲۰۹ ۹۴.۱۲ % ۱۳,۰۴۰ ۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۴,۶۷۶ ۱.۰۵ % ۸,۴۵۳ ۱.۹ % ۱۷۵,۷۸۶ ۳۹.۴۷ %
۸۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۴۱۹,۲۰۹ ۹۴.۱۲ % ۱۳,۰۴۰ ۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۴,۶۷۶ ۱.۰۵ % ۸,۴۵۴ ۱.۹ % ۱۷۵,۷۸۶ ۳۹.۴۷ %