صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۴۷۳,۷۶۳ ۹۴.۳ % ۱۵,۹۵۲ ۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۲۲ ۰.۱ % ۱۲,۱۴۶ ۲.۴۲ % ۱۹۸,۹۹۴ ۳۹.۶۱ %
۶۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۴۷۰,۵۳۷ ۹۴.۲۷ % ۱۵,۹۲۸ ۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۴۸۳ ۰.۱ % ۱۲,۱۸۳ ۲.۴۴ % ۱۹۹,۰۸۷ ۳۹.۸۹ %
۶۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۴۷۵,۶۵۷ ۹۴.۳۲ % ۱۵,۹۷۴ ۳.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۸ ۰ % ۱۲,۶۴۷ ۲.۵۱ % ۲۰۲,۳۶۸ ۴۰.۱۳ %
۶۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۴۷۵,۸۳۱ ۹۴.۸۵ % ۱۳,۱۹۰ ۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۸ ۰ % ۱۲,۶۰۶ ۲.۵۱ % ۲۰۱,۷۷۳ ۴۰.۲۲ %
۶۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۴۷۵,۸۳۱ ۹۴.۸۵ % ۱۳,۱۹۰ ۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۸ ۰ % ۱۲,۶۰۴ ۲.۵۱ % ۲۰۱,۷۷۳ ۴۰.۲۲ %
۶۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۴۷۵,۸۳۱ ۹۴.۸۵ % ۱۳,۱۹۰ ۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۸ ۰ % ۱۲,۶۰۳ ۲.۵۱ % ۲۰۱,۷۷۳ ۴۰.۲۲ %
۶۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۴۶۸,۸۱۸ ۹۴.۷۸ % ۱۳,۱۷۶ ۲.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۸ ۰ % ۱۲,۶۰۱ ۲.۵۵ % ۱۹۹,۸۱۹ ۴۰.۴ %
۶۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۴۷۶,۴۷۴ ۹۴.۸۶ % ۱۳,۱۷۵ ۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۸ ۰ % ۱۲,۵۹۹ ۲.۵۱ % ۲۰۰,۰۷۴ ۳۹.۸۳ %
۶۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۴۷۴,۵۷۸ ۹۴.۸۵ % ۱۳,۱۶۰ ۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۸ ۰ % ۱۲,۵۹۸ ۲.۵۲ % ۱۹۷,۰۴۳ ۳۹.۳۸ %
۷۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۴۷۰,۷۲۶ ۹۴.۸۱ % ۱۳,۱۴۵ ۲.۶۵ % ۰ ۰ % ۱۸ ۰ % ۱۲,۵۹۶ ۲.۵۴ % ۱۹۴,۱۸۱ ۳۹.۱۱ %