صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۵۲۰,۳۷۳ ۹۴.۷۶ % ۱۶,۱۰۶ ۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۳ ۰.۲۸ % ۱۱,۱۷۳ ۲.۰۳ % ۲۲۳,۶۷۹ ۴۰.۷۳ %
۵۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۵۲۰,۳۷۳ ۹۴.۷۶ % ۱۶,۱۰۶ ۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۱۳ ۰.۲۸ % ۱۱,۱۷۱ ۲.۰۳ % ۲۲۳,۶۷۹ ۴۰.۷۳ %
۵۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۵۰۶,۷۰۸ ۹۴.۶۳ % ۱۶,۰۴۳ ۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۶۷ ۰.۲۷ % ۱۱,۲۱۵ ۲.۰۹ % ۲۱۸,۶۶۴ ۴۰.۸۴ %
۵۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۴۹۹,۰۱۷ ۹۴.۵۶ % ۱۶,۰۴۳ ۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۴۶۷ ۰.۲۸ % ۱۱,۲۱۳ ۲.۱۲ % ۲۱۴,۹۵۶ ۴۰.۷۳ %
۵۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۴۸۸,۳۳۴ ۹۴.۴۴ % ۱۶,۰۴۳ ۳.۱ % ۰ ۰ % ۵۲۲ ۰.۱ % ۱۲,۱۵۶ ۲.۳۵ % ۲۰۹,۳۸۲ ۴۰.۵ %
۵۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۴۸۰,۷۱۵ ۹۴.۳۸ % ۱۵,۹۷۳ ۳.۱۴ % ۰ ۰ % ۵۲۲ ۰.۱ % ۱۲,۱۵۵ ۲.۳۹ % ۲۰۴,۵۲۳ ۴۰.۱۵ %
۵۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۴۸۳,۱۶۳ ۹۴.۴ % ۱۵,۹۸۸ ۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۵۲۲ ۰.۱ % ۱۲,۱۵۳ ۲.۳۷ % ۲۰۵,۲۸۱ ۴۰.۱۱ %
۵۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۴۸۳,۱۶۳ ۹۴.۴ % ۱۵,۹۸۸ ۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۵۲۲ ۰.۱ % ۱۲,۱۵۱ ۲.۳۷ % ۲۰۵,۲۸۱ ۴۰.۱۱ %
۵۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۴۸۳,۱۶۳ ۹۴.۴ % ۱۵,۹۸۸ ۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۵۲۲ ۰.۱ % ۱۲,۱۴۹ ۲.۳۷ % ۲۰۵,۲۸۱ ۴۰.۱۱ %
۶۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۴۸۳,۱۶۳ ۹۴.۴ % ۱۵,۹۸۸ ۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۵۲۲ ۰.۱ % ۱۲,۱۴۸ ۲.۳۷ % ۲۰۵,۲۸۱ ۴۰.۱۱ %