صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۹۲۱ ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۲۲ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ ۱.۱۱ ۰.۷۵ ۵,۴۳۳.۷ ۱,۴۱۸.۱۲
۱۹۲۳ ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ (۰.۹۲) (۰.۹۷) (۹۶.۵۲) (۹۷.۱)
۱۹۲۴ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ ۰.۰۸ ۰.۸۳ ۳۲.۴۸ ۱,۹۳۲.۷۸
۱۹۲۵ ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ ۲.۹۷ ۳.۵۹ ۴.۳۹E+۰۶ ۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶
۱۹۲۶ ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ ۳.۲ ۳.۱۹ ۹.۹۹E+۰۶ ۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴
۱۹۲۷ ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۲۸ ۱۳۹۴/۰۱/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۲۹ ۱۳۹۴/۰۱/۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۳۰ ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ ۱.۳۶ ۰.۸۵ ۱۳,۵۵۸.۰۳ ۲,۰۸۳.۱۳
۱۹۳۱ ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ (۰.۸۷) ۰.۱۲ (۹۵.۸۶) ۵۲.۴۱
۱۹۳۲ ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ ۱.۶۱ ۲.۳۲ ۳۳,۶۴۰.۳۸ ۴۲۷,۸۸۲.۸
۱۹۳۳ ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ ۱.۴۵ ۱.۷۵ ۱۹,۱۷۱.۸۲ ۵۵,۹۴۶.۶۳
۱۹۳۴ ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۵ ۰
۱۹۳۵ ۱۳۹۴/۰۱/۰۶ ۰.۰۱ (۰.۵۶) ۳.۵ (۸۷.۲)
۱۹۳۶ ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ ۰.۷۶ ۰.۵۶ ۱,۴۸۶.۰۹ ۶۸۱.۳۳
۱۹۳۷ ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۵۳ ۰
۱۹۳۸ ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۵۳ ۰
۱۹۳۹ ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹۴۰ ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۱۸ ۰