صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۶۱ ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ ۰.۵۳ ۰.۱۹ ۵۹۷.۲۳ ۱۰۱.۵۴
۱۸۶۲ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ (۰.۵۲) (۰.۱) (۸۵.۱۶) (۳۱.۷۵)
۱۸۶۳ ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ (۰.۸۹) (۰.۹۵) (۹۶.۱۱) (۹۶.۹۸)
۱۸۶۴ ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ (۱.۰۱) (۰.۵) (۹۷.۵۸) (۸۳.۸۶)
۱۸۶۵ ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ (۰.۶۴) (۰.۰۴) (۹۰.۵۵) (۱۴.۵۲)
۱۸۶۶ ۱۳۹۴/۰۲/۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸۶۷ ۱۳۹۴/۰۲/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸۶۸ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ ۰.۰۱ (۰.۳۹) ۳.۳۷ (۷۵.۸۲)
۱۸۶۹ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ ۰.۰۲ (۰.۲۸) ۶.۸۵ (۶۴.۱۵)
۱۸۷۰ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ (۰.۸۲) (۰.۵۴) (۹۵.۰۴) (۸۶.۰۱)
۱۸۷۱ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ ۰.۱۸ ۰.۰۱ ۹۳.۰۶ ۲.۶۳
۱۸۷۲ ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ (۱.۰۳) (۱.۰۴) (۹۷.۶۹) (۹۷.۷۶)
۱۸۷۳ ۱۳۹۴/۰۱/۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸۷۴ ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸۷۵ ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ (۰.۷۴) (۰.۵۶) (۹۳.۲۴) (۸۷.۳۴)
۱۸۷۶ ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ (۰.۱۷) ۰.۰۲ (۴۵.۸۸) ۶.۱۵
۱۸۷۷ ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ (۰.۰۹) (۰.۴۸) (۲۷.۵۸) (۸۲.۷)
۱۸۷۸ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ (۱.۸۹) (۱.۷۷) (۹۹.۹۱) (۹۹.۸۵)
۱۸۷۹ ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ (۱.۴۸) (۰.۹۴) (۹۹.۵۶) (۹۶.۷۷)
۱۸۸۰ ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰