صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۲.۹۱) (۲.۵۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۲۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ (۰.۲۱) ۰.۴۳ (۵۳.۹۷) ۳۸۲.۸۵
۲۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱.۸۳ ۲.۲۶ ۷۴,۸۲۲.۰۳ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۲۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۳.۳۲ ۴.۳۲ ۱.۵E+۰۷ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۲۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۹) ۰
۲۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۰ ۰ (۱.۵۷) ۰
۲۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۲.۸۶ (۰.۲۷) ۲.۹۷E+۰۶ (۶۲.۷۳)
۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ (۱.۹۸) ۰.۱۵ (۹۹.۹۳) ۷۲.۶۴
۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۲.۳۱ ۲.۴ ۴۲۱,۸۹۷.۳۳ ۵۶۵,۴۲۷.۹۲
۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۱.۸۸ ۴.۲۳ ۹۰,۴۳۳.۲۹ ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳
۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۳.۴۷ ۴.۴۸ ۲.۵۹E+۰۷ ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷
۳۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۰ ۰ (۱.۷۱) ۰
۳۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۵) ۰
۳۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۳.۹۵ ۳.۸ ۱.۴E+۰۸ ۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲
۳۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۳.۷۹ ۳.۱ ۷.۸۱E+۰۷ ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴
۳۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۳.۶۶ ۲.۸۴ ۴.۹۸E+۰۷ ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱
۳۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۴.۳۷ ۳.۷ ۵.۹۳E+۰۸ ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹
۳۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۳.۴۵ ۳.۷ ۲.۴۲E+۰۷ ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸
۳۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۶) ۰
۴۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۶) ۰