صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰.۳۵ ۰.۵۳ ۲۵۶.۰۹ ۵۹۸.۹۱
۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۸۷ ۰.۱۹ ۲,۲۷۴.۴۷ ۱۰۲.۵
۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ (۰.۲۲) ۰.۴۸ (۵۴.۸۲) ۴۷۰.۷۴
۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱.۱۸ ۱.۳ ۷,۱۳۳.۸۸ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰.۷۹ ۱.۰۸ ۱,۶۵۸.۵۴ ۴,۹۲۴.۳۱
۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۲) ۰
۱۸۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۲) ۰
۱۸۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۴۶ ۰.۵۱ ۴۲۵.۳۲ ۵۴۵.۷۳
۱۸۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ (۰.۳۱) ۰.۳۸ (۶۸.۱۳) ۲۹۶.۵۴
۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ (۰.۱) ۰.۸۸ (۳۰.۸) ۲,۳۸۴.۲۵
۱۹۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۱۲ ۰.۰۵ ۵۶.۹۹ ۱۹.۸۳
۱۹۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۱۴ ۰.۲۱ ۶۶.۰۱ ۱۱۱.۲۲
۱۹۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۳) ۰
۱۹۴ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰ ۰ (۰.۹۲) ۰
۱۹۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ (۰.۲۹) ۰.۱ (۶۵.۶۴) ۴۴.۶۸
۱۹۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۴۹ ۰.۶۵ ۵۰۳.۴۱ ۹۵۷.۲۶
۱۹۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۳ ۰.۱۳ ۱۹۸.۰۲ ۵۹.۲۴
۱۹۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ (۰.۸۵) (۱.۴۸) (۹۵.۵۸) (۹۹.۵۷)
۱۹۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ (۰.۵۲) (۰.۰۷) (۸۵.۱۴) (۲۱.۹۴)
۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۱) ۰