صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۲.۵ ۲.۱۸ ۸۱۹,۷۱۰.۳۵ ۲۵۷,۵۵۵.۱۸
۴۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۲.۲۷ ۲.۴۲ ۳۶۶,۸۵۷.۹ ۶۱۲,۵۱۰.۷
۴۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۵.۷۱ ۲.۷۵ ۶.۳۱E+۱۰ ۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶
۴۴ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۰.۷۹ ۳.۱۶ ۱,۶۹۴.۰۱ ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷
۴۵ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۳.۶۴ ۳.۵۸ ۴.۶۲E+۰۷ ۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱
۴۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۸) ۰
۴۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۱) ۰
۴۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۲.۳۴ ۳.۰۹ ۴۶۶,۱۱۷.۹۹ ۶,۷۳۸,۲۶۰.۵
۴۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۲.۱۹ ۰.۳ ۲۷۱,۰۹۸.۹۹ ۱۹۶.۱۱
۵۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۰.۰۴ ۰.۲ ۱۵.۱۷ ۱۱۰.۰۶
۵۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۳.۱۸ ۲.۵۳ ۹.۰۲E+۰۶ ۹۲۶,۷۳۹.۹۳
۵۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۲.۵۵ ۱.۷۸ ۹۷۰,۱۶۶.۸ ۶۱,۴۴۵.۹۵
۵۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۳) ۰
۵۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۱) ۰
۵۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱.۸۵ ۲.۳۸ ۷۹,۳۲۳.۲۸ ۵۳۰,۶۶۲.۷۵
۵۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۲.۵۱ ۲.۴۱ ۸۴۷,۹۶۹.۹۱ ۵۸۸,۱۷۰.۸۲
۵۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ (۰.۱۲) (۰.۷۴) (۳۴.۵) (۹۳.۲۸)
۵۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۰.۲۴ ۱.۱۲ ۱۳۹.۸۱ ۵,۷۸۴.۹۹
۵۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۳.۲۲ ۳.۶۳ ۱.۰۷E+۰۷ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۶۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۸) ۰