صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱.۵۱ ۰.۴۸ ۲۳,۹۰۷.۹۶ ۴۶۷.۵۷
۱۲۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ (۰.۴۹) (۰.۲۲) (۸۳.۳۴) (۵۵.۸)
۱۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۷) ۰
۱۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۱۲۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۷) ۰
۱۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱.۸۸ ۱.۵۴ ۹۰,۳۳۵.۰۴ ۲۶,۲۰۰.۴
۱۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۰.۶۵ ۰.۵۶ ۹۶۱.۲۲ ۶۷۶.۵۳
۱۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ (۱.۰۳) ۰.۳۱ (۹۷.۷۵) ۲۱۴.۳۶
۱۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۰.۵۲ ۱.۴۱ ۵۷۵.۹ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۱۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۱) ۰
۱۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰ ۰ (۱.۴۱) ۰
۱۳۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱.۴۲ ۱.۲۸ ۱۷,۱۳۳.۰۷ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۱۳۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ (۱.۵۴) (۰.۹۳) (۹۹.۶۵) (۹۶.۶۶)
۱۳۴ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰.۳۸ (۰.۲۲) ۲۹۵.۵۷ (۵۴.۵۷)
۱۳۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۷۸ ۰.۱۸ ۱,۵۹۵.۷۷ ۹۱.۷۹
۱۳۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱.۱۳ ۲.۶۳ ۵,۸۵۹.۳۸ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۱۳۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰ ۰ (۱.۴۴) ۰
۱۳۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ (۰.۱) ۰ (۲۹.۴۶) ۰
۱۳۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۸۴ ۰.۸۹ ۱,۹۹۷.۶۸ ۲,۴۵۹.۳۹
۱۴۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۳۱ ۰.۹۹ ۲۱۱.۹۷ ۳,۵۲۱.۰۲