صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱.۴۹ ۰.۶۵ ۲۱,۸۴۹.۴۷ ۹۶۵.۸۷
۱۰۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۷) ۰
۱۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۷) ۰
۱۰۴ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱.۰۶ ۱.۴۱ ۴,۵۹۰.۶۷ ۱۶,۲۰۵.۳
۱۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۰.۶۴) (۰.۹۸) (۹۰.۲۷) (۹۷.۲۹)
۱۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ (۰.۸۶) ۰.۸۶ (۹۵.۶۸) ۲,۱۷۲.۴۸
۱۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱.۵۴ ۲.۳۳ ۲۶,۷۶۰.۱۹ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۱۰۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰.۳۳ ۰.۶۳ ۲۲۸.۷۷ ۹۰۲.۸
۱۰۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۹) ۰
۱۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۹) ۰
۱۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۲.۰۶ ۲.۶۷ ۱۷۰,۸۹۹.۱۷ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۱۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۳) ۰
۱۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۰.۱۳) (۱.۶۴) (۳۸.۵۹) (۹۹.۷۶)
۱۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۴۸ ۰.۳۹ ۴۶۵.۳۳ ۳۱۷.۳۹
۱۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ (۰.۰۵) ۱.۵۶ (۱۵.۶۱) ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۴) ۰
۱۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰ ۰ (۱.۳) ۰
۱۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۲.۵۸ ۱.۲۹ ۱.۰۸E+۰۶ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱.۱۹ ۰.۳ ۷,۴۸۴.۲۵ ۱۹۸.۶۶
۱۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۲.۰۷ ۲.۴۹ ۱۷۷,۹۸۴.۹ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸