صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱.۱ ۰.۸۱ ۵,۲۲۶.۹ ۱,۷۶۷.۹۸
۱۶۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱.۰۴ ۰.۷۴ ۴,۳۳۶.۴۱ ۱,۳۸۱.۶۹
۱۶۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۰.۷۶ ۰.۷۷ ۱,۴۹۶.۶۴ ۱,۵۴۱.۷۳
۱۶۴ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۰.۷۷ ۱.۰۵ ۱,۵۱۷.۴۹ ۴,۴۰۶.۵۸
۱۶۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۴) ۰
۱۶۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ (۰.۰۲) ۰ (۷.۱۳) ۰
۱۶۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱.۹ ۱ ۹۷,۵۰۸.۹۲ ۳,۶۱۲.۶۶
۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۰.۸۵ ۰.۶۹ ۲,۱۲۵.۲۸ ۱,۱۳۸.۵۲
۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۰.۴۳ ۰.۱۱ ۳۷۰.۴۲ ۴۸.۴
۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ (۰.۴۹) ۰.۲۴ (۸۳.۰۷) ۱۳۹.۷۳
۱۷۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱.۲ ۱.۱۵ ۷,۵۵۲.۸۲ ۶,۴۰۹.۶۱
۱۷۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۳) ۰
۱۷۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۰ ۰ (۱.۶۹) ۰
۱۷۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۰.۸۲ (۰.۰۱) ۱,۸۷۵.۶ (۵.۰۱)
۱۷۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ (۰.۳۹) ۱.۰۸ (۷۵.۹۸) ۵,۰۳۱.۱۴
۱۷۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱.۱۹ ۰.۹۷ ۷,۴۲۹.۵۱ ۳,۲۸۵.۹۵
۱۷۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱.۴۸ ۱.۵۱ ۲۱,۵۰۸.۰۲ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۱۷۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱.۴ ۱.۵۸ ۱۶,۱۳۴.۵ ۳۰,۴۸۱.۸۱
۱۷۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰ ۰ (۱.۷۷) ۰
۱۸۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۴) ۰