صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۵۸۹,۳۶۵ ۹۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۱۳ ۰.۹ % ۷,۷۵۵ ۱.۲۹ % ۲۵۲,۸۳۰ ۴۱.۹۶ %
۳۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۵۹۱,۳۶۲ ۹۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۳۰ ۰.۵ % ۱۰,۱۳۸ ۱.۶۸ % ۲۵۴,۴۲۰ ۴۲.۰۹ %
۳۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۵۷۹,۰۱۸ ۹۷.۶۳ % ۲,۶۵۹ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۳,۶۵۷ ۰.۶۲ % ۷,۷۵۴ ۱.۳۱ % ۲۴۸,۲۴۵ ۴۱.۸۶ %
۳۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۵۷۸,۱۶۰ ۹۷.۶۴ % ۲,۶۵۷ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۲,۴۰۰ ۰.۴۱ % ۸,۹۱۵ ۱.۵۱ % ۲۴۸,۹۲۸ ۴۲.۰۴ %
۳۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۵۶۳,۹۸۲ ۹۷.۵۸ % ۲,۶۵۳ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۱۳ ۰.۰۲ % ۱۱,۲۰۱ ۱.۹۴ % ۲۴۴,۶۹۵ ۴۲.۳۴ %
۳۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۵۵۵,۵۱۵ ۹۷.۵۴ % ۲,۶۷۴ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۱۳ ۰.۰۲ % ۱۱,۲۰۰ ۱.۹۷ % ۲۴۰,۲۳۱ ۴۲.۱۸ %
۳۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۵۵۵,۵۱۵ ۹۷.۵۴ % ۲,۶۷۴ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۱۳ ۰.۰۲ % ۱۱,۱۹۸ ۱.۹۷ % ۲۴۰,۲۳۱ ۴۲.۱۸ %
۳۸ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۵۵۵,۵۱۵ ۹۷.۵۴ % ۲,۶۷۴ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۱۳ ۰.۰۲ % ۱۱,۱۹۷ ۱.۹۷ % ۲۴۰,۲۳۱ ۴۲.۱۸ %
۳۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۵۴۹,۵۵۸ ۹۷.۵۲ % ۲,۶۷۱ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۱۳ ۰.۰۲ % ۱۱,۱۹۵ ۱.۹۹ % ۲۳۵,۸۴۷ ۴۱.۸۵ %
۴۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۵۵۳,۱۱۵ ۹۷.۵۴ % ۲,۶۶۴ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۱۳ ۰.۰۲ % ۱۱,۱۹۳ ۱.۹۷ % ۲۳۹,۶۰۱ ۴۲.۲۵ %