صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۰۳۶
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۶۲۱,۹۴۰ ۹۸.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۸۰۳ ۰.۶ % ۴,۷۵۰ ۰.۷۵ % ۲۶۸,۵۴۸ ۴۲.۵۹ %
۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۶۲۸,۴۰۲ ۹۸.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۸۰۳ ۰.۶ % ۴,۷۵۱ ۰.۷۵ % ۲۷۲,۴۵۳ ۴۲.۷۷ %
۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۶۲۸,۴۰۲ ۹۸.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۸۰۳ ۰.۶ % ۴,۷۵۲ ۰.۷۵ % ۲۷۲,۴۵۳ ۴۲.۷۷ %
۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۶۲۸,۴۰۲ ۹۸.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۸۰۳ ۰.۶ % ۴,۷۵۳ ۰.۷۵ % ۲۷۲,۴۵۳ ۴۲.۷۷ %
۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۶۱۶,۹۹۱ ۹۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۸۰۳ ۰.۶۱ % ۴,۷۵۴ ۰.۷۶ % ۲۶۷,۲۴۱ ۴۲.۷۲ %
۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۵۹۹,۱۲۶ ۹۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵۳ ۰.۰۹ % ۷,۶۱۹ ۱.۲۵ % ۲۵۸,۳۹۹ ۴۲.۵۵ %
۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۵۸۳,۰۷۷ ۹۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۳ ۰.۰۷ % ۷,۷۵۸ ۱.۳۱ % ۲۵۲,۴۷۱ ۴۲.۷ %
۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۵۶۹,۹۱۸ ۹۷.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۱۳ ۰.۹۳ % ۷,۷۵۷ ۱.۳۳ % ۲۴۴,۱۷۴ ۴۱.۸۸ %
۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۵۸۹,۳۶۵ ۹۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۱۳ ۰.۹ % ۷,۷۵۷ ۱.۲۹ % ۲۵۲,۸۳۰ ۴۱.۹۶ %
۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۵۸۹,۳۶۵ ۹۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۱۳ ۰.۹ % ۷,۷۵۶ ۱.۲۹ % ۲۵۲,۸۳۰ ۴۱.۹۶ %